Giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo và thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo năm 2020 

Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo cụ thể cho từng huyện, thị xã, thành phố, phấn đấu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,5% - 2% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và toàn tỉnh không còn hộ nghèo chính sách người có công.

UBND tỉnh yêu cầu từng địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, xây dựng 01 - 02 điển hình về mô hình giảm nghèo bền vững. Triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo, nhất là tập trung các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, gắn đầu ra của sản phẩm với thị trường.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp quyết liệt bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể để hỗ trợ giảm nghèo đối với các gia đình chính sách người có công, tạo điều điều kiện thoát nghèo một cách bền vững và không còn thuộc diện hộ cận nghèo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại huyện nghèo Đakrông, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, xã biên giới và thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phấn đấu giải ngân các nguồn vốn đạt 100% kế hoạch giao.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân về mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo bền vững, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nhất là đối với người dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lê Duy

500 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 606
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 606
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74032257