Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 02 tháng đầu năm 2020 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 18/02/2020 đạt 354,06 tỷ đồng, bằng 10,41% dự toán năm 2020 và tổng chi ngân sách địa phương đạt 928,82 tỷ đồng, bằng 9,77%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 18/02/2020 đạt 354,06 tỷ đồng, bằng 10,41% dự toán năm 2020 và tăng 0,17% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: thu nội địa 310,83 tỷ đồng, bằng 10,54% dự toán và tăng 24,27%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 42,50 tỷ đồng, bằng 9,45% dự toán và giảm 56,12%. Trong thu nội địa, một số khoản thu lớn như: Thu ngoài quốc doanh 100,39 tỷ đồng, bằng 12,35% dự toán và giảm 3,48% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất 88,57 tỷ đồng, bằng 9,63% dự toán và tăng 50,88%; thuế bảo vệ môi trường 27,35 tỷ đồng, bằng 7,60% dự toán và tăng 3.109,74%; thu từ doanh nghiệp nhà nước 26,30 tỷ đồng, bằng 8,91% dự toán và giảm 12,84%...

Tổng chi ngân sách địa phương đạt 928,82 tỷ đồng, bằng 9,77% dự toán năm 2020 và tăng 9,10% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Chi đầu tư phát triển 77,17 tỷ đồng, bằng 5,10% dự toán và tăng 13%; chi thường xuyên 635,50 tỷ đồng, bằng 12,87% dự toán và tăng 9,18%. Trong chi thường xuyên, một số khoản chi lớn như: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 292,67 tỷ đồng, tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước; chi quản lý hành chính 159,04 tỷ đồng, giảm 1,35%; chi sự nghiệp kinh tế 72,84 tỷ đồng, tăng 87,14%; chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 31,79 tỷ đồng, tăng 9,43%; chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 42,41 tỷ đồng, tăng 12,74%...

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 3.300 - 3.400 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.850 - 2.950 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 450 tỷ đồng, các sở, ngành liên quan cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách địa phương. Thái Minh

443 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1576
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1576
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76439553