Xây dựng thế trận lòng dân trong bối cảnh tình hình hiện nay

Nói đến “lòng dân” là nói đến tinh thần, niềm tin, đoàn kết, đồng lòng, ý chí tự cường để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử dân tộc ta cho thấy: Những lúc nào thế trận lòng dân được xây dựng, củng cố và phát huy tốt thì Tổ quốc sẽ vững bền, đất nước phát triển.

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý II năm 2023

Ngày 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh quý II năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Võ Thái Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Công tác gia đình trong thời kỳ hội nhập và phát triển

“Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưõng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”; gia đình không chỉ là nơi duy trì nòi giống mà còn là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, là nơi bảo tồn phát huy truyền thống văn hoá và tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Không có gia đình thì cũng không có xã hôị. Mặt khác sự đầm ấm của mỗi gia đình sẽ là cội nguồn của đồng thuận xã hội. Bởi vậy, mà người xưa đã dạy “Nước là một cái nhà lớn, Nhà là một cái nước nhỏ”. Điều đó, có thể suy rộng ra rằng củng cố và nâng cao vai trò gia đình là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững xã hội.

Một số kết quả nổi bật về công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Xác định công tác văn hóa, văn nghệ là một trong những lĩnh vực quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần cho xã hội, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển tỉnh nhà; trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, đạt được một số kết quả quan trọng.

Quản lý cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội – nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó cán bộ tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, mang yếu tố quyết định đến thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, vai trò của cán bộ, đảng viên càng được khẳng định hơn nữa trong mặt trận đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên môi trường internet, mạng xã hội.

Tăng cường các giải pháp chăn chặn tình trạng xâm canh, xâm lấn đất rừng trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Đến cuối năm 2022, độ che phủ rừng đạt 49,9%; chất lượng rừng ngày càng được nâng lên; việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Việc khoán bảo vệ rừng đã góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân, hạn chế đáng kể tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Công tác rà soát, thống nhất kết quả điều chỉnh 3 loại rừng để tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh được chú trọng.

Hội nghị thông tin định kỳ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, thị xã Quảng Trị

Ngày 22, 23/6/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Vĩnh Linh, Thị ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị thông tin định kỳ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, Thị ủy Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và thông tin tại Hội nghị.

Ban Nội chính Tỉnh ủy - Kế thừa, phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

ngày 22/6, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Toạ đàm kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đến dự về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi lễ.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TỈNH SAU MỘT NĂM THÀNH LẬP: TẠO CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRÊN ĐỊA BÀN

“Phòng, chống tham nhũng là "chống giặc nội xâm," tức là chống những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức; tiền tài, của cải, vật chất,... do người khác "biếu xén," "cho, tặng," hối lộ... với động cơ không trong sáng. Nó thường diễn ra đối với những người có chức, có quyền. Vì vậy, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, "không nghỉ," "không ngừng" ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng"; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để "không dám tham nhũng" và một cơ chế bảo đảm để "không cần tham nhũng". Như vậy, mục đích chống tham nhũng,

Hưởng ứng chương trình mỗi xã một sản phẩm

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Trang 8 trong 139 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 570
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 570
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71324892