Nâng cao hiệu quả chương trình nước sạch nông thôn

Vấn đề nước sạch nói chung, nước sạch ở khu vực nông thôn nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm. Những năm gần đây, người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã từng bước giảm được những lo lắng về việc thiếu nước sinh hoạt, nước không đảm bảo vệ sinh, bởi nhiều dự án nước sạch tập trung được đầu tư, đi vào hoạt động. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 97,5% và đến 2030 là 98%. Để đạt được mục tiêu này, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chương trình nước sạch nông thôn.

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành đội ngũ lao động có tay nghề cao, có cơ cấu ngành nghề hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được ngành văn hóa thực hiện trong những năm trở lại đây. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện hương ước, quy ước; xây dựng, bổ sung hương ước thôn, bản, khu phố sau sáp nhập. Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hoá, thể thao, nhất là ở cơ sở”1.

Nâng cao nhận thức, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Quảng Trị. Xác định xây dựng văn minh đô thị là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hướng đến mục tiêu sớm trở thành đô thị loại II, thời gian qua thành phố Đông Hà đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được những kết quả quan trọng... Để xây dựng văn minh đô thị, hằng năm UBND thành phố đều ban hành các kế hoạch về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh đô thị ngay từ đầu năm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, VƯỜN MẪU TẠI QUẢNG TRỊ: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ GIẢI PHÁP

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng nông thôn mới có mục tiêu nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn từng bước hiện đại, xây dựng nông thôn có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn công nghiệp với phát triển dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Xây dựng xã hội nông thôn mới dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững an ninh trật tự, tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

PHÁT TRIỂN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HIỆN NAY: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ GIẢI PHÁP

Phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta bởi văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiện trạng xây dựng nông thôn mới của các xã, huyện sau sáp nhập

Trước khi thực hiện sáp nhập, toàn tỉnh có 117 xã tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau khi thực hiện việc sáp nhập, hiện còn 101 đơn vị hành chính cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, vừa qua UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025.

CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG TIẾP TỤC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ NGÀNH CÓ ƯU THẾ ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, năng lượng luôn giữ một vai trò quan trọng. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và sự quan tâm đầu tư, phát triển công nghiệp năng lượng với phương châm “Năng lượng phải đi trước một bước”. Năm 2003, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 26-KL/TW về chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam; đến năm 2007, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về định hướng chiến lược phát tiển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; và mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhờ có chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự hưởng ứng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, ngành năng lượng đã có bước phát triển tương đối nhanh và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,
Trang 69 trong 145 << < 40 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 110 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1326
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1326
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76011956