Đảng ta với công tác trí thức

Trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đội ngũ trí thức có sự đóng góp rất to lớn. Cũng chính vì lẽ đó, năm 1484, (Hồng Đức năm thứ 15), danh sĩ Thân Nhân Trung đã dâng sớ "chiêu nạp hiền tài" lên Vua Lê Thánh Tông: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì nước mạnh và vươn cao; nguyên khí suy thì thế nước yếu và xuống thấp. Bởi vậy, các bậc thánh đế, minh vương chẳng ai không lấy việc gây dựng người tài, kén chọn kẻ sĩ, bồi đắp nguyên khí làm việc đầu tiên". Tiếp nối và phát huy truyền thống của dân tộc, Đảng ta khẳng định “Đội ngũ trí thức là “lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức” trở thành “nguồn lực đặc biệt quan trọng” tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển.

Phát triển đảng viên đối với người có đạo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng

Phát triển Đảng trong vùng có đạo luôn là công tác được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo, xây dựng tổ chức Đảng vùng công giáo vững mạnh, tạo mối quan hệ đoàn kết lương giáo, chung sức đồng lòng, thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương. Nhất là khi Quy định số 123-QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị, khóa IX "Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thường xuyên nắm tình hình công tác kết nạp vào Đảng đối với người có đạo trên địa bàn, hướng dẫn các cấp uỷ xây dựng kế hoạch, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú là người có đạo và phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các cơ quan năm 2017

Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp (QCPH) năm 2017 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Văn Phụng, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Cấn Đức Quyết, Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVTVTU, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã ký QCPH.

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Căn cứ vào chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức diễn tập khu vực phòng tỉnh năm 2018, để làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; để các thành viên chủ động chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đạt yêu cầu đề ra.

Một số kết quả thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp giai đoạn 2003-2018

15 năm qua, công tác động viên công nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng tiềm lực quân sự quốc phòng của địa phương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan Quân sự tỉnh các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong phối hợp, hiệp đồng tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh ĐVCN, đưa công tác ĐVCN của tỉnh từng bước hoàn thiện và đi vào nề nếp.

Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác

Theo Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2011-2016 giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, trên cơ sở quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ khóa V vừa qua, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới - Một số vấn đề đặt ra

Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII; 12 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận

Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về công tác tôn giáo trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 19/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ- CP, về “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định, tình hình thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp tổ chức công khai cho người lao động biết, tạo điều kiện cho người lao động tham gia ý kiến và giám sát các kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động..., tạo không khí dân chủ, đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập, việc làm, đời sống của người lao động.

Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong quý I/2018

Quý I/2018, Ban Nội chính chủ trì phối hợp với các cơ quan nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 07 văn lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN. Tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan tiến hành tố tụng quý I/2018 để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh giữa các ngành trong quá trình giải quyết các vụ án cụ thể đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Tham mưu Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh xây dựng Chương trình trọng tâm công tác CCTP năm 2018.
Trang 112 trong 150 << < 40 80 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 601
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 601
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81257315