Một số vấn đề rút ra qua rà soát thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2018 

Nhằm nắm bắt việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ đã thành lập Tổ rà soát và giao Văn phòng Tỉnh uỷ là cơ quan chủ trì giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rà soát việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Tiếp nối kết quả hoạt động của các năm trước, trong năm 2018, Tổ rà soát đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; tiến hành nghiên cứu các nội dung và phân công 03 nhóm thực hiện rà soát các kết luận, gồm: Nhóm rà soát việc thực hiện Thông báo kết luận liên quan đến nhiệm vụ kinh tế-xã hội, nhóm rà soát việc thực hiện  Thông báo kết luận liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác nội chính; nhóm rà soát Thông báo kết luận liên quan đến công tác mặt trận, đoàn thể. Cách thức rà soát chủ yếu là nghiên cứu, rà soát qua báo cáo tự rà soát của các đơn vị kết hợp với trao đổi, kiểm tra, làm việc trực tiếp với các địa phương, đơn vị.

Qua rà soát việc thực hiện các nội dung công việc được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo và giao nhiệm vụ trực tiếp cho các đơn vị (1 Kết luận của Tỉnh ủy và 9 thông báo kết luận chỉ đạo về kinh tế-xã hội; 19 thông báo chỉ đạo cho các cơ quan khối đảng, nội chính; 10 thông báo chỉ đạo khối mặt trận, đoàn thể) nhận thấy, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ, đầu việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao. Hầu hết các nội dung, đầu việc, sản phẩm có tính “ đặt hàng” của Thường trực đều được các đơn vị tập trung triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành trong năm 2018. Ngay sau khi Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kết luận, Thông báo kết luận, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ, đầu việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao, đưa vào kế hoạch hàng tháng, quý trong năm, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, bộ phận và chuyên viên, xác định rõ tiến độ, thời gian để tích cực chỉ đạo thực hiện.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu quả công việc; lồng ghép việc thực hiện nội dung cam kết vào việc thực hiện các thông báo chỉ đạo của Ban Thường vụ, đảm bảo tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Hầu hết các nội dung, đầu việc, sản phẩm có tính “đặt hàng” của Thường trực đều được các đơn vị tập trung triển khai thực hiện và đã hoàn thành trong năm 2018; có những đầu việc cụ thể đã hoàn thành trước hạn, mang lại hiệu quả thiết thực (nhất là các nội dung công việc thuộc lĩnh vực xây dựng đảng, đoàn thể), thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đồng hành, quyết tâm cùng với Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc thực hiện đã tạo cho các địa phương, đơn vị có sự chuyển mình thực sự trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mặt công tác của tỉnh trong năm 2018.

Trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo về kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung theo Quy chế làm việc; tích cực chỉ đạo các sở, ngành có liên quan cụ thể hóa các nhiệm vụ để tham mưu cho UBND tỉnh. Tăng cường chỉ đạo phối hợp giữa các sở, ngành trong việc xử lý các vấn đề có tính liên ngành nên các công việc được triển khai trôi chảy hơn. Tăng cường bám nắm các Bộ, ngành Trung ương để có sự hỗ trợ, chỉ đạo, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh. Các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc báo cáo tự rà soát, thể hiện ý thức chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Một số đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tự rà soát có chất lượng tốt, gửi đúng thời gian (như Ban Tuyên giáo, Nội chính, UBKT, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, MTTQVN tỉnh, LĐLĐ tỉnh...). Nhiều cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã thành lập Tổ rà soát ở cấp mình để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được ban thường vụ cấp ủy giao; đảm bảo sự thông suốt từ tỉnh đến các địa phương. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao hiệu quả chỉ đạo của cấp ủy.

Tuy nhiên, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thì vẫn còn một số đơn vị chấp hành không nghiêm túc chế độ báo cáo tự rà soát; gửi báo cáo chậm; nội dung báo cáo còn chung chung, chưa bám sát vào các nội dung chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tại các Thông báo kết luận mà sa vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc tự rà soát, báo cáo mới dừng lại ở thống kê nhiệm vụ theo tiến độ, hoàn thành hay chưa hoàn thành mà chưa đánh giá được chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp của nhiệm vụ được giao.  Mặc dù kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao năm 2018 đã có những tiến bộ so với các năm trước nhưng số nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chậm vẫn còn không ít (nhất là lĩnh vực kinh tế, thể hiện ở việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm) do thiếu nguồn lực hoặc phải chờ đợi  nhiều thủ tục, quy trình theo quy định nên thời gian kéo dài; do vướng về cơ chế, chính sách nên khó thực hiện. Điển hình như việc rà soát để thu hồi các diện tích đất đã giao cho các tổ chức, cá nhân mà không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, vi phạm luật đất đai thực hiện chậm; việc hoán đổi, bàn giao đất cho các địa phương quản lý giữa các công ty lâm nghiệp và các địa phương đến nay vẫn còn kéo dài, thực hiện chưa dứt điểm; tiến độ triển khai một số dự án động lực không diễn ra như kỳ vọng của tỉnh; một số chương trình, dự án có tính chất quan trọng, tạo đột phá cho tỉnh trong việc xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam đến nay vẫn chưa được có kết quả cụ thể.

Có một số việc liên quan đến xây dựng đề án, đề tài còn tồn đọng từ năm 2016, 2017 nhưng đến nay chưa hoàn thành nhưng cơ quan được giao nhiệm vụ chưa có thông tin, phối hợp kịp thời với Văn phòng Tỉnh ủy để báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy điều chỉnh. Một số lãnh đạo một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, dẫn đến một số việc triển khai chậm. HY- VPTU

416 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 154
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 154
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15993821