Ban Nội chính Tỉnh ủy - Kế thừa, phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

ngày 22/6, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Toạ đàm kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đến dự về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi lễ.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TỈNH SAU MỘT NĂM THÀNH LẬP: TẠO CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRÊN ĐỊA BÀN

“Phòng, chống tham nhũng là "chống giặc nội xâm," tức là chống những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức; tiền tài, của cải, vật chất,... do người khác "biếu xén," "cho, tặng," hối lộ... với động cơ không trong sáng. Nó thường diễn ra đối với những người có chức, có quyền. Vì vậy, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, "không nghỉ," "không ngừng" ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng"; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để "không dám tham nhũng" và một cơ chế bảo đảm để "không cần tham nhũng". Như vậy, mục đích chống tham nhũng,

Hưởng ứng chương trình mỗi xã một sản phẩm

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Quảng Trị - hiệu quả tích cực sau 10 năm thực hiện Quy định 164-QĐ/TW

Xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý… cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đó, chú trọng chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quảng Trị: Hành trình 10 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Để cụ thể hoá Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 95-CTHĐ/TU, Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 27/4/2018 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có nội dung sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo.

“Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”

Đó là chủ đề “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023 nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; đồng thời huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích, đuối nước...

“Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”

Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, để công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi... Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sức mạnh của văn hóa

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” để triển khai trong toàn Đảng bộ. Chuyên đề này đã được triển khai sâu rộng và có sự lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng và toàn xã hội.

Một số hoạt động trọng tâm Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tháng 5/2023

Trong tháng 5/2023, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Trang 18 trong 148 << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 40 70 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 895
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 895
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79675893