Kết quả sau 02 năm thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1722/QD-TTg, ngày 02-9-2016, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin).

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được những kết quả quan trọng

Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, thu hút được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đạt chuẩn văn hóa được triển khai thực hiện tương đối đồng đều, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì; các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng đã được đầu tư, tu bổ, tôn tạo, các giá trị văn hóa truyền thống địa phương được lưu giữ.

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, có cơ sở để xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2019; trên cơ sở Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về rà soát hộ nghèo, UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2018

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2018 mặc dù các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, nhưng tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn có nhiều diễn biến phức tạp.

Chuyển biến tích cực trong cơ cấu tàu thuyền của tỉnh

9 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản thực hiện các giải pháp nhằm điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền của tỉnh, khuyến khích khai thác hải sản chuyển dịch từ vùng bờ và vùng lộng ra vùng khơi, qua đó đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đem lại niềm vui trong lĩnh vực trồng trọt nhờ chính sách hỗ trợ một số cây trồng

Nhằm tìm kiếm và phát triển các sản phẩm địa phương trở thành sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh, trong thời gian qua, chính quyền cùng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã và đang quan tâm tích cực, tạo mọi điều kiện để sản xuất địa phương được phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm đến các loại cây trồng có khả năng trở thành sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh. Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, địa phương đã chú trọng việc thực hiện chính sách hỗ trợ một số cây trồng góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người sản xuất về cây giống, tìm kiếm loại cây trồng phù hợp với điều kiện của địa phương để nhân rộng. Qua đó đã đem lại những tín hiệu vui trong lĩnh vực trồng trọt của tỉnh nhà.

Hoạt động tư pháp 9 tháng đầu năm 2018

9 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp đã nghiêm túc chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Chương trình số 100-CTr/TU ngày 05/01/2018, các nhiệm vụ UBND tỉnh giao năm 2018 tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 và các nhiệm vụ khác thuộc ngành Tư pháp.

Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành 45 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 54 đơn vị (13 cuộc từ năm 2017 chuyển sang); kết thúc 31 cuộc thanh tra trực tiếp; đã ban hành kết luận 28 cuộc, phát hiện 27 đơn vị có sai phạm; phát hiện sai phạm 4.257.366.833đ; kiến nghị thu hồi 3.086.957.120đ; kiến nghị khác 1.170.409.713đ; đã thu 2.459.178.208đ; kiến nghị xử lý hành chính 04 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ với 03 đối tượng.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 589 lượt/984 người/561 vụ việc (85 vụ cũ; 476 vụ mới), so với cùng kỳ năm 2017 số lượt giảm 33,4% (589/885), số người giảm 21,7% (984/1.257), số vụ việc giảm 49,3% (561/1.107). Trong đó có 27 đoàn/253 người/04 vụ cũ và 26 vụ mới phát sinh.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook

Với mục đích thông qua các ứng dụng của facebook để hình thành thêm kênh thông tin, tuyên truyền của tổ chức công đoàn đến CNVCLĐ hiệu quả, tăng cường sự tương tác giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, thu hút đoàn viên, CNVCLĐ đến với phong trào CNVCLĐ và họat động công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook đến các cấp công đoàn trong tỉnh.
Trang 100 trong 146 << < 40 70 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 877
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 877
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78317978