Công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, những kết qủa đạt được và một số giải pháp đặt ra trong thời gian tới

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, đơn vị.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới

Quản lý 206 km đường biên giới với 17 xã, 1 thị trấn thuộc 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông và 75 km đường biển với 10 xã, 2 thị trấn thuộc 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, huyện Đảo Cồn Cỏ; những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang tham gia tích cực phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tạo nguồn lực và diện mạo mới cho vùng nông thôn, nhất là khu vực trọng điểm ở hai tuyến biên giới.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Quý III/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 7 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Quý III: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

Trong quý III, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá XIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”.

Một số kết quả công tác trọng tâm của Ban Dân vận các cấp trong quý III/2017

Quý III, Ban Dân vận từ tỉnh đến cơ sở tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận như: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội quần chúng”.

Một số kết quả hoạt động trọng tâm của UBKT Tỉnh ủy trong quý III/2017

Về tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 và các nhiệm vụ cấp ủy giao: Trong quý III, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy tổ chức giám sát Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTHĐ/TU, ngày 07/5/2012 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 42 - CTHĐ/TU, ngày 17/10/2007 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Kết luận số 72 của Bộ Chính trị về "Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020" đối với BTV Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh.

Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Quảng Trị: Những kết quả đáng ghi nhận

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X về “Tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 9/3/2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện kế hoạch của Trung ương, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Quảng Trị đã giao cho Hội Văn học nghệ thuật chủ trì, làm cơ quan thường trực phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức cuộc thi. Ngày 01/9/2008, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh.

Cải thiện môi trường kinh doanh để doanh nghiệp phát triển

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực cải cách, thực hiện đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, gỡ bỏ các rào cản nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất và xây dựng niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án. Đồng thời, tỉnh cam kết mạnh mẽ sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính quyền địa phương.

Quan điểm của Đảng ra về phát triển kinh tế tư nhân và những chuyển biến tích cực

Từ nhận thức tính tất yếu khách quan… Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin đã khẳng định sự tồn tại của kinh tế tư nhân là một tất yếu khách quan trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Nhận thức sâu sắc luận điểm này, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, quyết sách để phát triển thành phần kinh tế tư nhân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành hành động cách mạng vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phụ nữ Quảng Trị đã thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của Người, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách góp phần đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
Trang 100 trong 127 << < 30 60 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 711
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 711
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60839243