Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, tòa án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã tích cực nắm tình hình, tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ ban hành và thực hiện đúng quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ cấp uỷ quản lý.

Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới, với các cơ quan chức năng để kịp thời làm rõ, xử lý, kết luận đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Năm 2019, tiếp nhận 175 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên (tăng 0,9% so với năm 2018) trong đó: đơn phải giải quyết 19, đã giải quyết xong 19; đơn chuyển theo thẩm quyền 78 (gồm cả đơn phải giải quyết và đơn không giải quyết); đơn hướng dẫn và trải lại người tố cáo, phản phản ánh; đơn không giải quyết, lưu theo dõi đơn 70 đơn, nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp, nội dung tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, thu hồi đất tăng nhiều so với năm 2018.

Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp, lãnh đạo các ngành xử lý, giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan quản lý hành chính Nhà nước. Chủ động xác minh, tham mưu hướng xử lý, giải quyết phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích Nhà nước và quyền lợi của công dân. Năm 2019, các cơ quan, đơn vị hành chính tiếp nhận 1.405 đơn (cấp tỉnh 79; cấp huyện 1.184; cấp sở ngành 142). Trong đó: 1.400 đơn tiếp nhận trong kỳ; 05 đơn kỳ trước chuyển sang. Qua kiểm tra, loại bỏ đơn trùng lặp, nặc danh và không rõ nội dung địa chỉ, đơn đủ điều kiện xử lý là 1.331 đơn (cấp tỉnh 79; cấp huyện 1.116; cấp sở ngành 136). Trong đó: Khiếu nại 125 đơn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018 (125/119). (Liên quan đến đất đai 71; về nhà, tài sản 02; về chính sách, chế độ CCVC 04; liên quan đến lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội khác 48). Tố cáo 53 đơn, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018 (53/48). (Lĩnh vực hành chính 15; tham nhũng 02; lĩnh vực khác 36). Kiến nghị, phản ánh 1.153 đơn, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2018 (1.153/1.574). (Về đất đai, GPMB 370 đơn; về chính sách xã hội 236 đơn; khác 547 đơn). Ngoài ra, thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 22 đơn vị, kết thúc và ban hành kết luận 13 cuộc. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện các Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng chống tham nhũng.

 Về kiểm sát việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, nhìn chung, đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền kiểm sát phát sinh không nhiều, chủ yếu là khiếu nại hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, yêu cầu bồi thường oan sai. Hàng tháng các cơ quan tư pháp đã phối hợp báo cáo tình hình thụ lý, giải quyết đơn cho VKSND. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan tư pháp đặc biệt quan tâm, phân công, bố trí cán bộ có năng lực kinh nghiệm; việc quản lý sổ sách, thụ lý giải quyết đơn tư pháp được ghi chép khoa học, cập nhật đầy đủ. Kết quả phân loại xử lý giải quyết đơn cơ bản đều đảm bảo có căn cứ pháp luật quy định. Riêng tình hình khiếu nại của công dân và tình hình thụ lý các vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân hai cấp có xu hướng gia tăng. Nội dung chủ yếu liên quan đến các bản án, quyết định, các hoạt động tố tụng của Tòa án và khiếu nại hành vi của Thẩm phán trong hoạt động xét xử; phần lớn các vụ án hành chính có tính chất căng thẳng, gay gắt, người dân thiếu thiện chí trong hợp tác với chính quyền. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

          (HY- tổng hợp)

523 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 261
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 261
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 21014643