Việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân được quan tâm 

Năm 2019, việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ quy định, nội quy tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 1450-QĐ/TU, ngày 06/8/2019 về Nội quy tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; thành lập Tổ tư vấn gồm 14 đồng chí, Tổ giúp việc 04 đồng chí. Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp ban hành Kế hoạch số 60-KH/BNCTU-VPTU, ngày 24/10/2019 về phối hợp thực hiện Quy định 33-QĐ/TU, ngày 9/8/2019 về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm về thành lập Ban tiếp công dân tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh để đánh giá kết quả đạt được, rút ra những tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại trong thời gian tới.

Các sở, ngành, cơ quan có nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân đều bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phụ trách tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đội ngũ cán bộ tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ngày cáng có trình độ chuyên môn phù hợp; thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Bộ phận tiếp công dân, ban tiếp công dân duy trì thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc mở sổ, theo dõi, ghi chép nội dung các cuộc tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại đơn thư và xử lý đơn theo quy định.

Ban Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện được bố trí trụ sở riêng và các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phục vụ công tác tiếp công dân. Nhìn chung, các địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đều được đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định hiện hành tại nơi tiếp công dân. UBND các xã, phường, thị trấn đều phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định. (HY- tổng hợp)

 

 

        

685 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 135
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 135
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17135183