Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
770-QĐ/TU 30/11/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Quyết định v/v tổ chức ký thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trj - xã hội của tỉnh năm 2017
23-KL/TW 22/11/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đảng
69-KH/TU 22/11/2017 Văn phòng Chính phủ Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trun gương 6, khóa XII của Đảng
02-KL/VPTW 17/11/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Kết luận HN toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ đảng và các tổ chức chính trị - xã hội  năm 2017
02-KL/VPTW 17/11/2017 Văn phòng Trung ương Đảng Kết luận Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2017
322-TB/TU 16/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Thông báo về việc bổ sung một số nội dung về thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặm trận Tổ quốc và các đồng thể chính trị - xã hội năm 2017
102-QĐ/TW 15/11/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
09-QĐ/TU 10/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định quản lý, sử dụng chữ ký số trong các hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị
21-NQ/TW 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ sáu BCHTW khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới
19-NQ/TW 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ sáu BCHTW khoá XII về tiêp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
18-NQ/TW 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết HN lần thứ 6 BCHTW khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
21-KL/TW 24/10/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BCT về sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 16-NQ/TW của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020
11-HD/BTCTW 20/10/2017 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
92-CTr/TU 17/10/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
94-CTr/TU 17/10/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
18-KL/TW 22/09/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW khoá X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới
64-KH/TU 20/09/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017
48-HD/BTGTW 19/09/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tổ chức hội nghị giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2017-2018
63-KH/TU 13/09/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 -2020)
02-HD/UBKTTW 12/09/2017 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của BCT về giám sát trong Đảng
Trang 8 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 100
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 100
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12181586