Kiểm tra 133 tổ chức đảng về lĩnh vực tài chính đảng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT các cấp đã kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới về thu, chi ngân sách (giảm 02 tổ chức đảng). UBKT các cấp đã kiểm tra 133 tổ chức đảng cấp dưới về việc thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 27 tổ chức đảng); tổng số đảng viên được kiểm tra trong mốc thời gian kiểm tra 2.112 đảng viên.

Các Ban đảng chú trọng thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các ban đảng, văn phòng tỉnh ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Đã tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng, giám sát 05 tổ chức đảng.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thành phố Đông Hà hôm nay là một thành phố xanh – sạch – đẹp. Trong mắt bao du khách khi trở lại thăm Đông Hà không khỏi ngạc nhiên vì sự đổi thay của thành phố này. Và không chỉ có Đông Hà, trung tâm của tỉnh Quảng Trị mà những huyện, thị khác đều đang hướng đến xây dựng một hình ảnh đẹp về môi trường. Đạt được thành quả như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và các cấp trong việc đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo về việc sử dụng Bản tin Tỉnh uỷ Quảng Trị

Ngày 04/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU về xây dựng Bản tin Tỉnh uỷ Quảng Trị với mục đích: đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên mặt trận thông tin tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thông tin, định hướng dư luận xã hội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền của cấp uỷ đến cán bộ, đảng viên và phục vụ cho công tác sinh hoạt chi bộ. Bản tin Tỉnh ủy phát hành 01 số/tháng vào ngày 20 hàng tháng.

Sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý đảng viên

Việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực tế hiện nay số lượng đảng viên trong toàn Đảng đông nhưng có mặt chưa mạnh. Một bộ phận đảng viên đã bị thoái hoá, biến chất; tham nhũng, lãng phí; vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức, lối sống… làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Bám sát Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Một số tình hình về đảng viên của tỉnh hiện nay

Tính đến ngày 31/3/2018, Đảng bộ tỉnh có 44.482 đảng viên (chiếm khoảng 7% dân số toàn tỉnh), trong đó có: 2.365 đảng viên dự bị, chiếm 5,32%; 16.076 đảng viên nữ, chiếm 36,14%; 3.303 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 7,42%; 120 đảng viên là người có đạo, chiếm 0,27%; 9.724 đảng viên là đoàn viên TNCSHCM, chiếm 21,86%; 45 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, chiếm 0,10%; 2.682 đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, chiếm 6,03%.

Kinh nghiệm học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sư đoàn 968 - Quân khu 4

Phong cách làm việc dân chủ là một trong những di sản quý báu mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đó là lề lối, cung cách, cách thức làm việc của người lãnh đạo, mà đối tượng của sự lãnh đạo đó là cấp dưới, là quần chúng nhân dân. Phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh là mọi việc từ việc to đến việc nhỏ trước khi quyết định làm, phải được bàn bạc dân chủ, lấy ý kiến của mọi người, khi mọi người thống nhất rồi, mới tổ chức thực hiện.

Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư

Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Nghiên cứu sâu sắc lịch sử Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh cách mạng của Đảng, tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng, làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm, những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam; giáo dục tuyền thống cách mạng của Đảng, bồi dưỡng lòng yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt những kết quả tích cực.
Trang 6 trong 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 68
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 68
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7210675