MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng.

Giải pháp tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở tỉnh Quảng Trị

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Để Nghị quyết số 18-NQ/TW đi vào cuộc sống, tỉnh Quảng Trị đã triển khai quyết liệt, sâu sát đến các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, xây dựng lộ trình cụ thể, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch đặt ra, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tạo nguồn phát triển đảng viên ở Quảng Trị

Công tác phát triển Đảng trong thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020. Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã ban hành hơn 150 văn bản để chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI TỐ CÁO SAI SỰ THẬT – TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN

Tố cáo là quyền của công dân được pháp luật quy định, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; là cơ sở để đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và của cá nhân. Tuy nhiên, một số cá nhân lại lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, tố cáo sai sự thật vì mục đích, động cơ cá nhân; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức bị tố cáo, gây phức tạp tình hình ANTT tại địa phương.

XỬ LÝ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI – TỪ THỰC TIỄN CÔNG TÁC

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.” Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 11/11/2011, đã tạo khung pháp lý quan trọng để đảm bảo thực hiện quy định của Hiến pháp về quyền khiếu nại cũng như trách nhiệm giải quyết khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, góp phần phát huy dân chủ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY

Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho Đảng có nền tảng tư tưởng vững chắc, có chủ trương, đường lối, cương lĩnh chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp với quy luật vận động của xã hội và hợp lòng dân.

Đổi mới điều tra dư luận xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19

Điều tra Dư luận xã hội là công việc thường niên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức từ 2-3 đợt điều tra. Năm nay, trong thời gian chuẩn bị tiến hành điều tra đợt 1, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở trong nước cũng như trong tỉnh. Để vừa đảm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu đổi mới hình thức điều tra Dư luận xã hội từ thực địa sang thực hiện điều tra trực tuyến (online) nhằm thu thập, khảo sát thông tin của người dân về một số vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY

Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Để tiến hành công tác tư tưởng, Đảng ta sử dụng nhiều kênh, nhiều công cụ, phương pháp tuyên truyền. Trong đó, tuyên truyền miệng qua hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên được Đảng ta xác định là công cụ quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách, truyền bá những chủ trương, quan điểm của Đảng, đưa tiếng nói của Đảng đến quần chúng nhân dân. Hiện nay, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên được xác định là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân.

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAM MƯU CỦA VĂN PHÒNG CẤP ỦY CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Văn phòng cấp ủy cơ sở là bộ phận trong tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cơ sở; giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hàng ngày. Có thể coi văn phòng cấp ủy cơ sở là “bộ óc thứ hai” của cấp ủy cơ sở. Nhìn vào cách tổ chức, chất lượng của đội ngũ cán bộ và hoạt động của văn phòng cấp uỷ cơ sở có thể khẳng định được chất lượng hoạt động của cấp uỷ cơ sở.
Trang 6 trong 35 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 411
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 411
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53891435