Tiếp tục thực hiện bố trí, sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Qua ba năm thực hiện các quyết định phê duyệt VTVL và Thông báo kết luận số 813-TB/TU, ngày 27/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện” cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và trình tự, đồng bộ, công khai, dân chủ; vừa đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển; đã cơ bản bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc, ngạch công chức, khung năng lực vị trí việc làm được cấp trên phê duyệt.

Triển khai cấp Thẻ kiểm tra Đảng cho cán bộ, công chức

Thực hiện Quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của BTV Tỉnh ủy về cấp, quản lý, sử dụng thẻ Kiểm tra Đảng, ngày 03/2/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiến hành cấp Thẻ Kiểm tra Đảng cho các đồng chí là thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí giữ ngạch Kiểm tra viên của Đảng thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Ngày 17/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 907-QĐ/TU về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quy định 907) nhằm cụ thể hóa Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định 907 gồm 03 chương, 14 điều, quy định cụ thể căn cứ, quy trình, trách nhiệm, thẩm quyền về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức.

Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật

Ngày 31/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 405-TB/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Những điểm mới trong Quy định số 906-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Ngày 17/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 906-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 906) nhằm cụ thể hóa Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị và thay thế Quy định số 436-QĐ/TU, 437-QĐ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quy định 906 được xây dựng trên cơ sở Quy định 80 của Bộ Chính trị, kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 436-QĐ/TU, 437-QĐ/TU và bổ sung, sửa đổi một số nội dung được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn từ công tác cán bộ của tỉnh.

Một số nội dung mới trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03/01/2023 hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Tích cực đổi mới hoạt động, gắn kết người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn

Năm 2022, năm cuối thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị; năm thứ hai triển khai Nghị quyết của Đảng về “ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam đáp ứng tình hình mới”.

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 14/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nêu gương – phương thức đặc biệt cần phải thực hiện

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đạo đức và trách nhiệm người làm báo khi tham gia mạng xã hội

Trong thời đại phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, mạng xã hội (MXH) đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong đời sống xã hội. Đối với những người làm trong lĩnh vực báo chí, MXH cũng là “mảnh đất tự do màu mỡ” để đăng tải, chia sẻ những bài viết của mình đến với công chúng. Tuy nhiên, MXH cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, gây hệ lụy không nhỏ đối với sự ổn định trong xã hội.
Trang 6 trong 41 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1689
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1689
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80265126