Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực 

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm của cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là chú trọng lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; quản lý các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách nhà nước, khai thác tài nguyên khoáng sản, tài sản công, ngân hàng, tín dụng, quản lý thuế và công tác cán bộ. Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác kiểm ra, rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hàng năm theo Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương. Thủy Phương

 

915 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 678
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 678
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79677462