- Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên. Các cơ quan, tổ chức đã quan tâm tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và các quy định, chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai... và các văn bản liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hình thức tư vấn pháp luật cho người dân, nâng cao hiệu quả công tác hoà giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẩn phát sinh ngay từ cơ sở.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thủ trưởng các sở, ngành; bí thư cấp uỷ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, đề xuất phương án giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài để hạn chế phát sinh phức tạp, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp xử lý theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên.

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong công tác tiếp nhận và xử lý đơn, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng để giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng gây bức xúc trong Nhân dân, hạn chế phát sinh các điểm nóng phức tạp. Tăng cường đối thoại nhằm đảm bảo sự đồng thuận trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, nắm bắt thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để có giải pháp xử lý kịp thời; chú trọng việc thi hành các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi mình phụ trách; không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Tăng cường công tác nắm tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân, tập trung giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp tình hình và phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo nêu cao vai trò giám sát của các cấp ủy đảng và vai trò của người đứng đầu trong công tác bảo vệ người tố cáo, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chuyển đến cơ quan THTT để giải quyết theo thẩm quyền. Thủy Phương

 

109 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 401
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 401
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73869442