TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 290-KH/BTGTW, ngày 08/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019”; được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Để phục vụ tốt Hội thi và đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác trong quá trình chấm thi cho mỗi thí sinh dự thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền của Đảng; tài liệu về công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng lên Website của Tỉnh ủy để các thí sinh dự thi nghiên cứu, tham khảo.

Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh

Ngày 8/10/2019, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 696-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Toàn văn nội dung Thông báo như sau:

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sau gần 7 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU, ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy khóa XV thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” việc phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng

Thông báo số 1111-TB/BTCTU, ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị

Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn năm 2019 (Tai lieu on tap mon NVCN.rar kèm theo)

Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch, tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2019

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Thông báo số 1098-TB/BTCTU, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch, tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn năm 2019 (Tai lieu on thi.rar)

BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 1/8/2019 về triển khai thực hiện đại hội đảng bộ các cấp. Theo đó, Tỉnh ủy xác định:

Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị

Miền núi tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên 313.675 ha, chiếm 68% diện tích tự nhiên của tỉnh. Toàn vùng có 47 xã, thị trấn miền núi, gồm 6 xã khu vực I, 15 xã khu vực II, 26 xã khu vực III, trong đó có 29 xã, 22 thôn, bản đặc biệt khó khăn, biên giới thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Thông báo số 1089-TB/BTCTU, ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn

Hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 1.082 khu dân cư tương ứng với 1.082 thôn, bản, khu phố. Ở mỗi khu dân cư có nhiều tổ chức được thành lập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ Dân vận, Tổ hòa giải ở cơ sở, Tổ đoàn kết, các chi hội, chi đoàn…và các mô hình tự quản do Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và một số ngành liên quan phối hợp thành lập. Theo thống kê hiện nay trên địa bàn khu dân cư toàn tỉnh có 65 loại hình tự quản, với số lượng 575 mô hình, trong đó 296 mô hình tự quản.
Trang 5 trong 21 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 159
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 159
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15929330