Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng. Đồng chí Hồ Đại Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương và đông đảo lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Vận dụng tư tưởng V.I.Lênin vào công tác xây dựng Đảng

Lúc sinh thời, V.I.Lênin đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, là một trong những tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị thời đại đến ngày nay. Trước Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin nói: “Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng, chúng tôi sẽ đảo lộn nước Nga”(1). Năm 1917, Người lại nói: “Chúng ta đã giành được nước Nga từ tay bọn bóc lột đưa về cho Nhân dân lao động. Bây giờ cần phải có một chính đảng vững mạnh để quản lý nước Nga”.

Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của các ban Đảng

Nghiên cứu khoa học với nhiều hình thức như: Nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tiễn, điều tra tổng hợp, tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị tham vấn… phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy của Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và các ban Đảng Tỉnh ủy có vai trò hết sức quan trọng trong việc cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định các dự án lớn, quan trọng; giải quyết, xử lý những vấn đề bức thiết liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Đây là những vấn đề lớn các ban tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phải nghiên cứu thấu đáo, nhiều chiều, khoa học ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay

Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Cho đến ngày nay, những tư tưởng của Người về xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa định hướng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thực hiện việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính

Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1131/UBND-NC về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GPMB, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU (ngày 24/3/2023) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Nhằm đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, ngày 03/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/TU về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 79-CTHĐ/TU, ngày 28/10/201 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW”.

Nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn xã hội số, kinh tế số

Việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, vì vậy, cần phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Một số điểm mới trong đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 02/02/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Gồm 3 Chương và 12 Điều, Quy định 96 thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục thực hiện bố trí, sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Qua ba năm thực hiện các quyết định phê duyệt VTVL và Thông báo kết luận số 813-TB/TU, ngày 27/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện” cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và trình tự, đồng bộ, công khai, dân chủ; vừa đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển; đã cơ bản bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc, ngạch công chức, khung năng lực vị trí việc làm được cấp trên phê duyệt.
Trang 5 trong 41 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 668
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 668
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78318953