Đạo đức và trách nhiệm người làm báo khi tham gia mạng xã hội

Trong thời đại phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, mạng xã hội (MXH) đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong đời sống xã hội. Đối với những người làm trong lĩnh vực báo chí, MXH cũng là “mảnh đất tự do màu mỡ” để đăng tải, chia sẻ những bài viết của mình đến với công chúng. Tuy nhiên, MXH cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, gây hệ lụy không nhỏ đối với sự ổn định trong xã hội.

Công tác tuyên giáo cơ sở ở Quảng Trị - Thực trạng và kiến nghị

Công tác Tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; truyền bá chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp, quy tụ và khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Những điểm mới trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07 ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Một số điểm mới đáng chú ý trong Quy định 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ

Ngày 18/8/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định 80-QĐ/TW, thay thế Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ.

Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động công đoàn trường học

Thời gian qua, hoạt động công đoàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn trong các trường học đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên. Phát động các phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Quảng Trị: Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức

Thấu suốt quan điểm: Trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững; xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định..các tổ chức Đảng, cấp ủy và người đứng đầu tổ chức Đảng đã ngày càng nhận thức đầy đủ và cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách phát triển.

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 25/8/2022 về triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TU của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Yêu cầu mang tính nguyên tắc trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết

Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, điều quan trọng và cơ bản là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, đồng thời tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết (1).

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW: Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW làm rõ một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương. Theo đó, đối tượng phòng, chống tiêu cực là cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022

Sáng ngày 12/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022 cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Dự và báo cáo tại Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Quốc, Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các học viên là đội ngũ Báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các địa phương, đơn vị.
Trang 5 trong 39 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 459
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 459
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68636695