Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân trên địa bàn tỉnh 

Ngày 26/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 95-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Theo đó, Chương trình hành động đề ra mục tiêu tổng quát nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mục tiêu cụ thể: Hằng năm, phấn đấu thực hiện các mục tiêu сụ thể sau: (1) 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của hội; (2) Phấn đấu 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp và chi hội trưởng được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác hội; (3) Kết nạp từ 1.600 hội viên mới trở lên; bồi dưỡng giới thiệu ít nhất 150 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thành lập mới 30 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 9 chi hội nông dân nghề nghiệp; (4) 100% chi hội đảm bảo quỹ hoạt động; (5) 100% hội hông dân các cấp tổ chức được hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân; có trên 60% hội viên nông dân được tiếp cận kiến thức cần thiết về thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ ít nhất 1.200 hộ có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; (6) Trên 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế; duy trì và vận động mới từ 5.000 hội viên, nông dân trở lên tham gia BHXH tự nguyện; (7) Từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; (8) Từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; phối hợp thành lập mới từ 18 tổ hợp tác trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, 03 hợp tác xã nông nghiệp; (9) 100% hộ hội viên sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; (10) 100% cấp ủy, chính quyền, hội nông dân các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 37/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; (11) 100% cơ sở hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Chương trình hành động đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: (1) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân; (2) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; (3) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; (4) Động viên nông dân tích cực tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; (5) Phát huy vai trò của hội nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (6) Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại Nhân dân; (7) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng với hội nông dân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy để ban hành kế hoạch quán triệt, triển khai, thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện. 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh, bố trí nguồn lực cho việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động này. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp, đảm bảo tính khả thi để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chương trình hành động này để xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định. 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các hội quần chúng phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia và giám sát thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền Nghị quyết, Chương trình hành động và kết quả thực hiện tới các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực trong các cấp hội nông dân trong tỉnh; đồng thời, tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định./. Lê Yên

257 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 665
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 665
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78305737