Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng 

QTO - Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Đây là những tiêu chuẩn có tính mực thước, được Đảng ta lấy làm chuẩn mực, mục tiêu để rèn luyện, tu dưỡng, điều chỉnh các hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ với Nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức, luôn coi đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là gốc, là nguyên nhân của mọi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Có thể thấy, trải qua những giai đoạn lịch sử của đất nước, có thời điểm có những khó khăn, thách thức rất lớn, nhưng nhờ Đảng xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đạo đức cách mạng, có phẩm giá và uy tín, cùng với sự lãnh đạo tài tình của Đảng nên đã đưa đất nước ta vượt qua bao thác ghềnh, giành được nhiều thắng lợi, thành tựu nổi bật trong những thời khắc lịch sử quan trọng.

Quy định về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên” được xây dựng trên cơ sở đúc rút, bồi đắp từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng qua các thời kỳ, nhất là trong giai đoạn đất nước ta trải qua những cuộc chiến tranh ác liệt nhất của thế kỷ XX và hơn 35 năm đổi mới và phát triển.

 

Quy định số 144-QĐ/TW nhấn mạnh 5 Điều: 1. Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; 2. Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; 3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; 4. Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; 5. Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Nhìn chung, Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới đó là, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân.

Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Sống có nghĩa tình, chân thành, thương yêu, đối xử, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và mọi người theo lẽ phải, phù hợp với đạo lý dân tộc, cùng nhau tiến bộ. Nêu cao trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy, hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm.

Làm tốt trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ đối với gia đình, cộng đồng, xã hội. Tích cực vận động, thuyết phục gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khiêm tốn, cầu thị, giản dị; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm.

Để đạt được chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/ TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Minh Phương

 

https://baoquangtri.vn/can-bo-dang-vien-phai-thuong-xuyen-tu-duong-trau-doi-dao-duc-cach-mang-185956.htm

81 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 678
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 678
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80156338