Diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII để mỗi đảng viên thảo luận, liên hệ, kiểm điểm và có biện pháp khắc phục

Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao tính định hướng, thuyết phục trong công tác tuyên truyền miệng

Trong công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng, chúng ta thường nói đến tính định hướng, thuyết phục như là một trong những yếu tố rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, bởi lẽ mục đích của tuyên truyền không chỉ là nâng cao nhận thức, cổ vũ niềm tin mà phải đi đến hành động; Hay nói cách khác, mục đích cuối cùng của công tác tuyên truyền là hành động. Bác Hồ đã dạy: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Muốn bảo đảm tốt mục đích, ngoài những yếu tố khác, thì cần phải không ngừng nâng cao tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền.

Điều chỉnh số năm lao động, lương hưu bị ảnh hưởng như thế nào?

Từ ngày 1/1/2018, Luật Bảo hiểm xã hội tăng điều kiện hưởng lương hưu. Để có thể hưởng lương hưu với tỷ lệ 75%, lao động nam phải đóng 35 năm bảo hiểm xã hội, trong khi thời gian này với nữ giới là 30 năm (Tỷ lệ tương ứng theo quy định hiện hành là 30 năm và 25 năm). Tuy nhiên, vì sao các chuyên gia lại cho rằng, về cơ bản lương hưu của người lao động sẽ không giảm?

Đang nợ tiền sử dụng đất có được cấp phép xây dựng?

Ông Bùi Việt Châu (tỉnh Quảng Trị) hỏi: Hộ gia đình đang nợ tiền sử dụng đất từ ngày 17/1/2017 thì có được lập thủ tục cấp phép xây dựng không?

Tích cực ứng dụng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh gắn với cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (Cổng TTĐT) đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị; Tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, cung thông tin có hệ thống về chủ trương, đường lối của Đảng, của cấp ủy địa phương đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; Góp phần xây dựng cơ quan Đảng điện tử, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan đảng.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020

Thực hiện các Đề án tin học hóa hoạt động của cơ quan Đảng giai đoạn 2001-2005 (Đề án 47) và giai đoạn 2006-2011 (Đề án 06), đến nay hạ tầng kỹ thuật về Công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan Đảng ở tỉnh Quảng Trị đã được đầu tư xây dựng, lắp đặt đưa vào sử dụng khá đồng bộ. Việc phát triển và ứng dụng CNTT của các cấp ủy Đảng tỉnh Quảng Trị đã có chuyển biến cơ bản cả về nhận thức và hành động; công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đổi mới lề lối làm việc; chất lượng, hiệu quả trong công tác chuyên môn, lưu trữ và bảo mật tài liệu.

Rà soát, đôn đốc thực hiện các Thông báo kết luận - Một giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Nhằm nắm bắt việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ đã giao Văn phòng Tỉnh uỷ là cơ quan chủ trì giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rà soát việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay.

Một số kinh nghiệm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết - Nhìn từ Hải Lăng

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Chính vì vậy, nhiệm vụ trung tâm là kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể sau đó tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận về mặt nhận thức để từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Trang 41 trong 41 << < 20 34 35 36 37 38 39 40 41
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1221
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1221
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80268990