Gắn trách nhiệm đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết chỉ rõ 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến' được xem như là “tấm gương” để các đảng viên soi vào, thẳng thắn nhìn nhận, xem bản thân có mắc phải biểu hiện nào không. Đây chính là mục đích lớn nhất của Nghị quyết Trung ương 4, là quyết tâm chính trị cao của Trung ương Đảng nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Những vấn đề nổi cộm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chúng ta thường gặp và qua tổng hợp ở các ý kiến liên hệ tại Diễn đàn chi bộ: “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ” theo Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ở mức độ này, mức độ khác, có những biểu hiện sau đây:  

          Có một bộ phận đảng viên ngại học Nghị quyết, không xem việc học nghị quyết là nhu cầu tự thân, học để nâng cao nhận thức mà chỉ xem việc học nghị quyết như một nghĩa vụ, nên ngồi học lơ là, thiếu sự tập trung. Học xong những chỉ ít lâu sau không nhớ được nội dung cơ bản của nghị quyết, thậm chí hiểu sai, hiểu không đúng về tinh thần nghị quyết. Từ đó, có số đảng viên dễ bị tác động, mơ hồ bởi những quan điểm sai trái, xuyên tạc nghị quyết của Đảng.

          Bên cạnh đó, có một số đảng viên nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; trong hội nghị, họp bàn thì không nói, nhưng ra ngoài nói với quần chúng; trong thực hiện tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, lấy lòng nhau, phê bình sợ mất phiếu, sợ định kiến, không lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác. Có số cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện mắc bệnh thành tích, chạy theo khen thưởng, danh hiệu, hoặc duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình.

        Đáng nói hơn, một số ít đảng viên có trình độ học vấn cao so với mặt bằng chung của xã hội, nhưng đã có những phát ngôn, quan niệm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, hoặc vô tình hay cố ý tán phát, khuếch trương những thông tin, bài viết, bình luận các vấn đề xã hội dưới góc nhìn chủ quan trên mạng xã hội facebook, blog, zalo.  Có số đảng viên thiếu ý chí tiến thủ, nhất là đảng viên trẻ; có trường hợp tránh việc nặng, chọn việc nhẹ; biểu hiện bàng quang, thờ ơ trước các sự việc bức xúc; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

          Điều đáng lo ngại là các hiện tượng mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Mê tín dị đoan không chỉ tập trung ở các tầng lớp có trình độ học vấn và mức sống thấp, mà ngày càng có chiều hướng phát triển mạnh trong các bộ phận dân cư có trình độ dân trí cao, mức sống khá giả, trong số đó có một bộ phận là cán bộ lãnh đạo, quản lý... Tuy rằng, 9 biểu hiện về nhóm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đảng viên liên hệ rất ít, có số ít ý kiến liên hệ là đang tiềm ẩn trong suy nghĩ, có nguy cơ dẫn đến mắc phải và đề nghị chi bộ cần cảnh giác, có giải pháp sớm ngăn chặn.

Những biểu hiện nêu trên có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng nguyên nhân chủ quan của đảng viên là chủ yếu, đó là: Do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ; có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao.

Từ những nguyên nhân chủ quan đó, thực hiện nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình trước hết phải phát huy vai trò đảng viên, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với  những nội dung cơ bản sau đây:

Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong học tập nâng cao trình độ, xây dựng bản lĩnh chính trị và tự rèn luyện đạo đức, lối sống, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng “diến biến hòa bình”.

Người đứng đầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phải có nhận thức đúng, đầy đủ để tạo sự đột phá trong nêu cao tính gương mẫu thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động từ trên xuống, từ dưới lên, từ trong Đảng đến toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát huy tính chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong chấp hành và thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước, trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, mẫu mực trong chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. 

Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Cán bộ, đảng viên, công chức, trước hết là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cấp càng cao càng phải gương mẫu và nghiêm túc tự giác “tự soi”, “tự sửa” để làm làm gương cho cấp dưới noi theo. Mỗi đảng viên có kế hoạch sửa chữa, khắc phục những biểu hiện được nêu ra tại Diễn đàn chi bộ: “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ” theo Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng những biện pháp tích cực, hữu hiệu để khắc phục, sửa chửa kịp thời, kiên quyết không để "tự diễn biến" xảy ra kéo dài, nghiêm trọng, chuyển sang "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tăng cường chế độ trách nhiệm trong Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện có hiệu quả việc ký cam kết trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành với cấp trên; lấy kết quả hoạt động thực tiễn làm tiêu chí cơ bản để đánh giá phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên. Tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác đặt mình vào trong tổ chức, chịu sự quản lý của tổ chức, chấp hành các chế độ, quy định trong sinh hoạt đảng. Khắc phục các hiện tượng ngại sinh hoạt, bỏ sinh hoạt dưới bất kỳ hình thức nào hoặc coi sinh hoạt chỉ là hình thức. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách lãnh đạo; thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; biết học tập ở mọi lúc, mọi nơi; có ý thức kiên trì rèn luyện thói quen, phương pháp làm việc khoa học, nghiêm túc, cụ thể, tỷ mỷ. Biết tự đánh giá bản thân để lựa chọn con đường, biện pháp rèn luyện phù hợp; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của quần chúng, cấp trên, cấp dưới về bản thân mình. Tích cực học tập để nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng chính là con đường chắc chắn nhất để mỗi cán bộ, đảng viên chiến thắng sự suy thoái và biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay./. Từ Quang Hóa

1632 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 160
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 165
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473644