Việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân được quan tâm

Năm 2019, việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ quy định, nội quy tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, tòa án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã tích cực nắm tình hình, tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ ban hành và thực hiện đúng quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ cấp uỷ quản lý.

Một số kết quả nổi bật trong công tác giám sát việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Ban Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” đối với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Triệu Phong. Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 70-KH/TU tại Ban thường vụ huyện uỷ Vĩnh Linh.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh, quốc phòng; chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2019.

Các cấp ủy tích cực thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 141-KH/TU của Tỉnh ủy cho các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ chủ chốt các cấp. Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc đã sớm thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; thành lập Tổ giúp việc của các Tiểu ban. Ban hành Quy chế, Kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban để tiến hành công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn quốc

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn khoảng 4%, giảm được 1 - 1,5% so với đầu năm 2019 (đối với tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ nghèo giảm 1,65%, đạt mục tiêu đề ra). Kết quả thực hiện một số chương trình cụ thể:

Đề nghị bổ sung dự án VSIP Quảng Trị vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam

Năm 2017, tại Văn phòng Chính phủ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) với Liên doanh Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) và Becamex IDC (Việt Nam) về việc hợp tác nghiên cứu, đầu tư xây dựng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại tỉnh Quảng Trị.

Thu ngân sách tỉnh năm 2019 đạt trên 3.260 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2019 đạt 3.260,442 tỷ đồng, đạt 112% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là mức cao nhất trong 04 năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay (năm 2016 đạt 81%; năm 2017 đạt 103%; năm 2018 đạt 105% và năm 2019 đạt 112%). Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 3.400 tỷ đồng; tại Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phấn đấu đạt 3.700 tỷ đồng.

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 3585/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch phân khu thuộc địa giới hành chính 05 xã của huyện Triệu Phong, gồm xã Triệu Vân, xã Triệu An, xã Triệu Lăng và một phần của hai xã Triệu Sơn và Triệu Trạch, với quy mô diện tích là 5.529 ha; quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 40.000 người và đến năm 2035 khoảng 55.000 người. Khu vực phân khu được phân thành 05 khu chức năng, gồm:

Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt, phổ biến đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương và cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Trang 87 trong 150 << < 40 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1001
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1001
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81568904