Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.

Ngày 24/12/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 538-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Sau đây là toàn văn nội dung Thông báo kết luận Hội nghị tại buổi làm việc với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh:

Quyết tâm xây dựng thành phố Đông Hà tỉnh lỵ xứng tầm đô thị loại II đến năm 2020

Những thành tựu mà thị xã Đông Hà rồi thành phố Đông Hà sau 30 năm trở thành tỉnh lỵ Quảng Trị, đã chứa đựng nhiều ý nghĩa, là sự ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đông Hà, đã cho thấy những khả năng lớn, mở ra thời kỳ tăng tốc, phát triển khi có những chủ trương, giải pháp đúng, khơi dậy lòng tin và tiềm lực trong Nhân dân.

Chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018

Để đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Rà soát việc thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2018

Thường trực Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1303-CV/TU, ngày 29/11/2018 yêu cầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các Kết luận, Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong năm 2018.

Ủy ban Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh

Quy định số 01- QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) có 4 chương, 8 điều, quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT từ cấp huyện và tương đương trở lên, trong đó có một số điểm đáng chú ý:

Chương trình xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả cao

Trong những năm gần đây, chương trình xuất khẩu lao động đã mang đến cho nhiều gia đình nguồn thu lớn, góp phần giúp xoá đói giảm nghèo, bộ mặt nhiều vùng nông thôn cũng khởi sắc cho thấy hiệu quả rõ nét từ chương trình xuất khẩu lao động của tỉnh.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng tỉnh Quảng Trị

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thì việc đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện cán bộ, nhất là việc đào tạo nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, Người xem đây là biện pháp quan trọng để đào tạo nên những con người xã hội chủ nghĩa. Người khẳng định: ...Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Vì lẽ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được Đảng ta xác định là nhiệm vụ q

Kết quả sau 5 năm thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sau khi Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt trên địa bàn.

Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:
Trang 86 trong 136 << < 30 70 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 463
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 463
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68636434