Quảng Trị tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh, ngày 18/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc “thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021”.

Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 49/63 toàn quốc, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được rút ngắn, chính quyền cấp tỉnh có sự đồng hành, hỗ trợ, do đó các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đã được tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay vẫn tồn tại một số thủ tục chưa được cắt giảm triệt để, thời gian kéo dài, chi phí không chính thức có xu hướng tăng hơn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, Kế hoạch đã nêu rõ các mục tiêu cụ thể phải nghiêm túc triển khai thực hiện trong năm 2021 như: Phấn đấu tỷ lệ thanh toán điện tử đối với dịch vụ công trên 70%; nâng tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng lên 50%; hình thức đóng và thanh toán Bảo hiểm xã hội điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai và đăng ký nộp thuế điện tử, việc triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử để giải quyết TTHC qua mạng trong các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được duy trì 100%... Đặc biệt, việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính là mục tiêu quan trọng mang tính đột phá, quyết tâm trong việc xây dựng chính quyền hành động, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp: tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện năm 2019-2020; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; nhấn mạnh các giải pháp tăng mức độ sẵn sàng thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn; khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, đầu tư kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, thiên tai. Minh Hà

 

61 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 853
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 855
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27143746