Một số kết quả triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và việc triển khai thực hiện các cam kết quốc tế đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Hoạt động công khai, minh bạch trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Công khai, minh bạch đối với các hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, là yêu cầu, biện pháp quan trọng góp phần ngăn ngừa tham nhũng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng là một trong những nội dung quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng. Thời gian qua, cùng với sự quyết tâm và ý thức trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của quần chúng nhân dân, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm môi trường cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2023

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nâng cao tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, là nhiệm vụ vừa cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, nâng cao tính chiến đấu trong công tác giảng dạy lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng. Bởi vì, công tác giáo dục lý luận chính trị giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước từ đó giúp họ có định hướng đúng đắn trong hoạt động thực tiễn.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã khẳng định: “Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Bảo đảm quyền con người trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở nước ta

Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước.

Công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay

Công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Là cơ sở để xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản và có nhiều cách làm mới để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển đảng viên, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương và hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.

Một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số năm 2024

Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc để sớm hoàn thành các mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, đồng thời thực hiện chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động” (theo đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông). Theo đó, trong công văn số 22/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 04/01/2024 gửi UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị triển khai khai kế hoạch năm 2024 của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề xuất 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh năm 2024, cụ thể là:
Trang 3 trong 143 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 678
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 678
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74081229