Đoàn viên, thanh niên tích cực học tập lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là: “Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước” . Vì vậy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Đảng, là cánh tay đắc lực của Đảng, là rường cột của nước nhà...”, có vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Quảng Trị: Hoàn thành Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, tập trung cho Đại hội Phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đến thời điểm hiện nay, tại tỉnh Quảng Trị có 149/149 cơ sở Hội Phụ nữ (gồm: 125 xã, phường, thị trấn; 1 Chi hội chợ, 23 đơn vị cơ sở Công an tỉnh và Công an các huyện, thị, thành phố) hoàn thành Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, dân chủ và chất lượng.

NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Trong không khí những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử và kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh (2/9), cùng tìm hiểu về những ngày đầu của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa để nhắc nhở nhau về nguồn cội, về giá trị của hòa bình, về lịch sử hào hùng của dân tộc.

VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác và nêu gương.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao hơn nữa trong tình hình cấp bách hiện nay, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 27/8/2021. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị.

QUẢNG TRỊ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG

Hiếu học là truyền thống quý báu đã được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đảng ta cũng xác định “giáo dục và đào tạo đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học - kỹ thuật hiện nay đã đưa loài người chuyển sang nền văn minh mới - “văn minh trí tuệ”. Để tồn tại, thích nghi với nền văn minh ấy, cần phát triển “xã hội học tập”, tức là xã hội dựa vào học tập mà tồn tại và phát triển. Xã hội mà ở đó, trí tuệ có quyền lực cao nhất. Vì vậy, muốn thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì phải tiếp tục phát triển giáo dục, mỗi một chúng ta phải học tập suốt đời.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

Đối thoại trong giải quyết khiếu nại là hoạt động trao đổi, tranh luận giữa người giải quyết khiếu nại, người khiếu nại (hoặc đại diện hợp pháp), người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nhằm làm rõ các thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình giải quyết khiếu nại; tìm ra một giải pháp có tính đồng thuận và bảo đảm hiệu lực thi hành của các quyết định giải quyết. Thông qua hoạt động đối thoại, người giải quyết khiếu nại sẽ hiểu rõ hơn về nội dung vụ việc khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại để trên cơ sở đó, có hướng giải quyết khiếu nại một cách khách quan, đúng đắn, theo quy định của pháp luật.

XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA TRONG TÌNH HÌNH MỚI – VAI TRÒ CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ

Tỉnh Quảng Trị có dân số 643.505 người, trong đó lao động trong độ tuổi có 322.585 người; lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm chiếm 53,74% dân số; lao động đang làm việc phân theo thành phần: kinh tế nhà nước 12,16%, kinh tế ngoài nhà nước 87,30%, khu vực nước ngoài 0,54%.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG (GRDP) NĂM 2021 VÀ VAI TRÒ “DẪN DẮT” CỦA VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử, sạt lở đất nghiêm trọng cuối năm 2020 và tình hình COVID - 19 diễn biến phức tạp nhưng 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Quảng Trị vẫn đạt được kết quả phát triển kinh tế- xã hội nổi bật. Tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 6,1% thấp hơn một số năm gần đây, nhưng cao hơn tốc độ tăng 6 tháng đầu năm 2020 (4,17%) và cao hơn mức tăng bình quân chung cả nước (5,64%).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Ngày 17/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07- CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ:
Trang 27 trong 123 << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 60 90 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 366
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 367
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55941411