Xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh “Thế trận lòng dân” là một nhân tố cực kỳ quan trọng, là sức mạnh đoàn kết nội sinh, giúp dân tộc ta giữ vững giang sơn, gấm vóc, phát triển trường tồn cho đến ngày nay.

Một số nhiệm vụ sau học tập chuyên đề năm 2023

Ngày 17/2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Để thực hiện tốt nội dung chuyên đề của năm, yêu cầu các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt những nội dung sau:

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 21/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần tham dự là báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung thông tin chuyên đề: Công tác triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta năm 2022; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc đảm bảo quyền làm chủ và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 436/UBND-NC, ngày 10/2/2023, chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, các huyện, thành phố, thị xã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (ban hành ngày 10/11/2022), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Lấy ý kiến Nhân dân về Luật đất đai (sửa đổi): Cần phát huy dân chủ, trí tuệ, thực chất

Ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thời gian lấy ý kiến là từ ngày 3/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các nội dung trọng tâm do Chính phủ xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng lấy ý kiến.

Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 70%, đến năm 2030 đạt 90% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động gắn với những nội dung lý luận về chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục đây mạnh quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW (viết tắt là Nghị quyết 18) “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”. Đây là chủ trương đặc biệt quan trọng, hệ trọng của Đảng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, địa phương.

Quy định số 69-QĐ/TW: “liều thuốc” trị bệnh chạy chức, chạy quyền

Ngày 06/7/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thay thế cho Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 kiểm tra việc quán triệt nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng tại Sư đoàn 968

Ngày 10/2/2023, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Hoàng Văn Vinh, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu tiến hành kiểm tra nắm tình hình việc quán triệt, chấp hành nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng và việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 968.

"Hành lang Kinh tế Đông - Tây: Thành tố quan trọng thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế Vùng"

Ngày 05/2/2023, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.và Hội nghị Xúc tiến đầu tư Vùng. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã dự và có phát biểu tại hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.
Trang 24 trong 149 << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40 70 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 694
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 694
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79936146