Về số lượng cấp phó của từng đầu mối trực thuộc các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh

Trong thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, tỉnh cũng đã chủ động quy định các đơn vị trực thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội mỗi địa phương, đơn vị bố trí không quá 02 phó; chỉ đạo các cơ quan khối Nhà nước tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, giảm dần số lượng cấp phó đảm bảo đúng quy địn. So với năm 2011, các cơ quan hành chính, sự nghiệp khối Nhà nước giảm 108 vị trí cấp phó chi cục, phòng chuyên môn cấp tỉnh; 59 vị trí cấp phó các phòng chuyên môn cấp huyện.

Một số tình hình, số liệu biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh

Căn cứ các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, khung biên chế; căn cứ chỉ tiêu giao biên chế của Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho các cơ quan tham mưu, giúp việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và chỉ tiêu giao biên chế của Bộ Nội vụ cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, đơn vị sự nghiệp khối chính quyền tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ đánh giá đúng thực trạng tổ chức bộ máy theo quy định, để nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

Kết quả thực hiện việc kê khai và báo cáo kê khai tài sản thu nhập năm 2016

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong năm 2016, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai và báo cáo kê khai tài sản thu nhập.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 24 tháng 4 năm 2014, để triển khai thực hiện; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn và hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, Kế hoạch số 64-KH/TU cho cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của 98 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong địa bàn tỉnh. UBND các cấp và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai minh bạch tài sản thu nhập của đối tượng được kê khai theo quy định.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng gần 40 loại mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đấu tranh phòng chống tội phạm; thường xuyên làm tốt công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân...,coi đây là công tác trọng tâm, có tính chiến lược của nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh. Những kết quả đạt được rất cơ bản và thiết thực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác Văn phòng cấp uỷ sau 24 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư khoá VII về tăng cường chỉ đạo công tác Văn phòng Tỉnh uỷ

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 8/4/1993, của Ban Bí thư, trong điều kiện tỉnh mới lập lại hơn 4 năm, còn nhiều khó khăn trong việc ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã rất quan tâm đến công tác văn phòng cấp uỷ; kịp thời ban hành Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 20/9/1993 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của văn phòng tỉnh uỷ, làm căn cứ pháp lý để Văn phòng Tỉnh uỷ thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức quán triệt Chỉ thị 17-CT/TW đến các cấp uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp uỷ, đưa công tác văn phòng ngày càng đi vào quy chuẩn, nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị: Nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Cùng với Hội LHPN các tỉnh, thành trên cả nước, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 16 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị: Tổng kết Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày 19/6/2017, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thế Lập – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Mấy vấn đề đặt ra khi sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện

Vấn đề sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện đã trở thành chủ trương nhất quán theo Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12 tháng 5 năm 2017 và đang được các cấp công đoàn triển khai hoàn thành trong quí II/2017 để tiến hành đại hội công đoàn các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch số 52/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2013.
Trang 138 trong 149 << < 40 70 110 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 441
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 441
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80166029