Một số tình hình về chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh 

Tỉnh Quảng Trị hiện có 141 xã, phường, thị trấn (trong đó xã: 117, phường: 13, thị trấn: 11); có 1.802 thôn, bản, khu phố, trong đó số thôn, bản khu phố có tổ chức đảng độc lập là: 1.069 (còn 13 thôn có ít đảng viên đang sinh hoạt ghép và chưa có đảng viên). Tổng số đảng viên thuộc xã, phường, thị trần là 29.259 đồng chí.

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về việc “thành lập chi bộ cơ quan xã, phường thị trấn”, năm 2008 toàn tỉnh đã thành lập được 65 chi bộ cơ quan xã, thị trấn, chiếm tỷ lệ 46,09% so với tổng số 141 xã, phường, thị trấn ở 7/10 huyện, thị, thành phố với 1.133 đảng viên (đơn vị Cam Lộ và Đakrông chưa thành lập chi bộ cơ quan xã, thị trấn; đơn vị Hướng Hoá và Triệu Phong chỉ thành lập chi bộ cơ quan thị trấn, chưa lập chi bộ cơ quan xã do một số chi bộ thôn, bản, khu phố nơi có cán bộ xã sinh hoạt đảng có ít đảng viên; một số chi bộ phần lớn đảng viên tuổi cao).

Các chi bộ cơ quan có số lượng đảng viên từ 15 đảng viên trở lên, đảng viên là cán bộ, công chức cơ sở xã, phường, thị trấn, cấp ủy có từ 03 đến 05 đồng chí, trong đó đồng chí Bí thư chi bộ cơ quan do đồng chí Phó bí thư hoặc Ủy viên thường vụ đảng ủy, hoặc ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã đảm nhiệm. Năm 2012 có 03 chi bộ cơ quan xã giải thể và chuyển đảng viên về sinh hoạt ở nơi cư trú với lý do: các xã này sau khi rút đảng viên để thành lập chi bộ cơ quan xã thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn giảm, số lượng đảng viên ít và đa số là tuổi cao). Đến 31/12/2012 số lượng chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn là 62 với 1.083 đảng viên; có 48/117 xã thành lập chi bộ cơ quan (chiếm 41,03%); 7/13 phường thành lập chi bộ cơ quan (chiếm 53,83%); 7/11 thị trấn thành lập chi bộ cơ quan (chiếm 63,64%). Đến năm 2014 số lượng chi bộ giữ nguyên nhưng số lượng đảng viên tăng lên là 1.103 đồng chí.

Để triển khai thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn” (thay thế cho Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10/10/2007), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy và thành ủy đánh giá hoạt động, rà soát, sắp xếp lại các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã thành lập; nghiên cứu các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn cùng với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ khu dân cư. Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ và thành uỷ đã chỉ đạo tiến hành việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đối với những đơn vị chưa có chi bộ cơ quan với quan điểm vừa phải bảo đảm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, vừa cần vận dụng linh hoạt các điều kiện cho phù hợp với thực tiễn, không quá phụ thuộc vào số lượng đảng viên của các chi bộ thôn, bản, khu phố; song không để tăng thêm số chi bộ ghép và thôn, bản, khu phố ít đảng viên, không có đảng viên. Đến nay toàn tỉnh vẫn duy trì số lượng chi bộ xã, phường, thị trấn là 62 với 1.313 đảng viên (tăng 210 đảng viên so với năm 2014),  trong đó đảng viên chi bộ cơ quan xã là 1.018; đảng viên chi bộ cơ quan phường là 155; đảng viên chi bộ cơ quan thị trấn là 140; bình quân có 21 đảng viên/chi bộ. Hiện có 50/62 Bí thư chi bộ cơ quan là Phó bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn. Đồng thời để nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của chi bộ ở khu dân cư có đảng viên rút lên sinh hoạt ở chi bộ cơ quan, Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ đã ban hành các quy định phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp ủy viên cơ sở, các đồng chí cán bộ là đảng viên ở các phòng, ban đảng cấp huyện về dự, theo dõi sinh hoạt hằng tháng với các chi bộ ở khu dân cư, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ cho các chi bộ khi có yêu cầu; chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên nhất là đối với các chi bộ có ít đảng viên, chi bộ có đông đảng viên tuổi cao. Để thực hiện tốt mô hình này, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TU ngày 21/5/2013 về “chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”, được các chi bộ đánh giá là rất cần thiết, phù hợp, làm “cẩm nang” cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Hải Yến

 

1384 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1400
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1400
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76436479