Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, giám sát 01 tổ chức đảng, cụ thể:

Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ quan trọng, trong 6 tháng đầu năm, UBKT cấp uỷ các cấp đã tăng cường công tác giám sát, khảo sát để tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. UBKT huyện ủy và tương đương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng cấp dưới (bằng với 6 tháng đầu năm 2016). Tổ chức đảng được kiểm tra: Đảng ủy, BTV đảng ủy cơ sở 02; chi bộ, chi ủy 01.

6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 113 đảng viên

Sáu tháng đầu năm 2017, cấp ủy các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 113 đảng viên (tăng 17 đảng viên); trong đó, cấp ủy viên các cấp 28 (Huyện uỷ viên và tương đương 02; đảng ủy viên 11 và chi ủy viên 15). Hình thức kỷ luật: Khiển trách 95, cảnh cáo 13, cách chức 05. Cấp thi hành kỷ luật: Huyện ủy, BTV huyện ủy và tương đương 04, đảng ủy cơ sở 25 và chi bộ 84 đảng viên.

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra đối với 222 tổ chức đảng cấp dưới (tăng 82 tổ chức đảng), trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 05 tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ kiểm tra 12 tổ chức đảng; huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương kiểm tra 35 tổ chức đảng; các cơ quan tham mưu của cấp uỷ cấp huyện và tương đương kiểm tra 14 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở và BTV đảng ủy cơ sở kiểm tra 151 tổ chức đảng và đảng uỷ bộ phận kiểm tra 05 tổ chức đảng.

Những nét mới trong hoạt động của Văn phòng Tỉnh uỷ sau gần 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thực hiện Kết luận số 01-KL/VPTW, ngày 1/8/2016, của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư TW Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng tại Hội nghị toàn quốc công tác Văn phòng Tỉnh ủy, thành ủy năm 2016, Văn phòng Tỉnh ủy đã cụ thể hoá trong Chương trình công tác năm 2017 với 12 nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/VPTW. Sau gần 01 năm thực hiện Kết luận Hội nghị toàn quốc công tác Văn phòng Tỉnh ủy, thành ủy năm 2016, Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều nét mới, điểm sáng.

Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 7/2017

Tại Chương trình số 67-CTr/TU ngày 10/7/2017, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ đã xác định 8 nhóm nội dung công tác trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị, cụ thể như sau:

Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành công văn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm.

Đôi điều suy ngẫm góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (gọi chung là Nghị quyết) là rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Quảng Trị: Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hãy cảnh giác để không mơ hồ trước những luận điệu tuyên truyền, cổ xuý chủ nghĩa tư bản

Trong thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Với những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và luận điệu sai trái, thù địch, chúng chúng tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành quả cách mạng và bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN; ra sức công kích con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn. Mặt khác, chúng ra sức tuyên truyền cổ xúy, tô hồng chế độ nhà nước Tư bản. Chúng cho rằng, Chủ nghĩa tư bản là con đường duy nhất đúng của nhân loại, là văn minh, là dân chủ, là giàu mạnh... Chúng cho rằng: “Những ước mơ của chủ nghĩa xã hội thì chính chủ nghĩa tư bản đã thực hiện rồi. Người ta có thể dễ dàng tìm thấy ở chủ nghĩa tư bản những lời giải đáp đầy đủ cho mọi vấn đề được đặt ra trong đời sống loài người”!...
Trang 127 trong 145 << < 40 70 110 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 733
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 733
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76738443