Kết quả thực hiện Quy chế 58 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Xác định kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng của quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trong những năm qua, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã kịp thời phổ biến, quán triệt Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Quy chế số 58) và các quy định, hướng dẫn … của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng và đảng viên. Ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh.

Qua quán triệt, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ nắm chắc hơn yêu cầu, nội dung, quy trình kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Bám sát sự chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, UBKT các cấp đã tích cực tổ chức khá nhiều cuộc giám sát chuyên đề về công tác cán bộ; chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp để tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

Trong 10 năm qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3.652 tổ chức đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng, trong đó, kiểm tra 324 tổ chức đảng về công tác cán bộ (đạt 8,87%). Kết quả kiểm tra: Phát hiện có 26 tổ chức đảng có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 14 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra: Việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng về chiến lược cán bộ 02; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ 21; việc tham mưu, thẩm định, quyết định về công tác cán bộ 02; việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ 01.

Cấp ủy các cấp đã giám sát 3.409 tổ chức đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng, trong đó, giám sát 752 tổ chức đảng về công tác cán bộ (đạt 22,05%). Qua giám sát các cấp ủy đã phát hiện và giao UBKT tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 tổ chức đảng. Nội dung giám sát: Việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng về chiến lược cán bộ 323; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ 314; việc tham mưu, thẩm định, quyết định về công tác cán bộ 88; việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ 15; việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại về cán bộ 12.

UBKT các cấp đã kiểm tra 153 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó, có 15 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm về công tác cán bộ (đạt 1,3%). Qua kiểm tra kết luận có 01 tổ chức đảng có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT đã đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 16 tổ chức đảng, trong đó có 03 tổ chức đảng bị tố cáo có vi phạm về công tác cán bộ. Kết quả giải quyết: các tổ chức đảng bị tố cáo có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã giám sát 2.811 tổ chức đảng, trong đó, giám sát 147 tổ chức đảng về công tác cán bộ (đạt 5,23%). Qua giám sát, UBKT các cấp đã phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 09 tổ chức đảng.

Nhìn chung, qua 10 năm thực hiện Quy chế số 58, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ được tăng cường; kịp thời phát hiện những biểu hiện sai phạm, tiêu cực để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh; phát hiện những vướng mắc, khó khăn, thiếu sót trong thực hiện công tác cán bộ để đề ra giải pháp khắc phục; xử lý và đề nghị xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; kịp thời giáo dục, ngăn ngừa, uốn nắn những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác cán bộ; góp phần quan trọng trong kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

                                                                                                                                    Hải Yến- tổng hợp

1541 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 559
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 559
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74032382