Quảng Trị: Những chuyển biến sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21/NQ-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, trong đó xác định bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thể hiện tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có sự chuyển biến tích cực.

Quảng Trị : Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới ngày càng được quan tâm

Trẻ em không chỉ là lực lượng đông đảo của hiện tại mà là nguồn nhân lực của tương lai. Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng đến công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Năm học mới 2017-2018 - Một số vấn đề đặt ra

Năm học 2016 - 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, ngành Giáo dục tỉnh nhà vẫn phải đối mặt không ít khó khăn thách thức. Nhưng bám sát kế hoạch năm học; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự ủng hộ của toàn xã hội; đặc biệt, là sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và sự miệt mài học tập các em học sinh, sinh viên nên năm học 2016-2017, công tác giáo dục – đào tạo tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2017

Nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ” của con cháu với bố mẹ, ông bà; vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017. Chủ đề “Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017” là “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nhằm đáp ứng nhu cầu cải thiện, tăng diện tịc và nâng cao chất lượng nhà ở, phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng thu nhập của người dân, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đảy KT-XH của tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cấp tỉnh”

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cấp tỉnh”. Đối tượng Hội thi cấp tỉnh là 14 tuyên truyền viên thuộc các đơn vị huyện, thị, thành phố, nữ công Liên đoàn lao động tỉnh là cán bộ Hội cấp cơ sở được lựa chọn qua vòng thi tuyển chọn cấp huyện.

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 29/7/2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Nghị quyết đã đề ra mục tiêu chung tiếp tục giảm mức sinh, tiến tới đạt mức sinh thay thế, ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý; giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số, đặc biệt là giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng cơ cấu dân số vàng, nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, của các chi bộ, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 với nhiều nét mới.

Kết quả 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 65 -HD/BTGTW của Ban tuyên giáo Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đào tạo, bồi dưỡng Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng; hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng vào thực tiễn công tác. Nhận thức được yêu cầu đó, ngày 11/12/2012 Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW về chương trình Sơ cấp Lý luận chính trị. Qua 5 năm triển khai thực hiện, tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số tkết quả đáng ghi nhận.

Từ vấn đề thời cơ trong Cách mạng tháng Tám 1945 vận dụng vào việc chớp thời cơ trong thực tiễn hiện nay

Trong lịch sử, chỉ có Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga và cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là thành công vì nổ ra đúng thời cơ. Với cách mạng tháng Mười Nga, Lênin hạ lệnh Tổng khởi nghĩa không sớm hơn cũng không muộn hơn một ngày. Với cách mạng Tháng Tám, Đảng ta hạ lệnh Tổng khởi nghĩa sớm hơn một ngày so với thời điểm vua Nhật đầu hàng. Chọn đúng thời cơ là một quá trình Đảng vận dụng lý luận sao cho phù hợp với thực tiễn bao gồm cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài. Vậy thời cơ trong cách mạng tháng Tám năm 1945 đã xuất hiện như thế nào? Đảng ta đã kịp thời nắm bắt ra sao?
Trang 122 trong 145 << < 40 70 110 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 777
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 777
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76738777