TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM TIÊN PHONG 

Ngày 01 tháng 8 năm nay, cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh ta kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống của mình. Tuy là kỷ niệm năm lẻ, nhưng chẵn hay lẻ, vẫn nói lên trọn vẹn ý nghĩa lớn lao. Truyền thống được hun đúc, qua dòng chảy của lịch sử và khơi dậy trong đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cả nước nói chung, những người làm công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Trị nói riêng một niềm tự hào chính đáng.
TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM TIÊN PHONG

Tự hào vì công tác tuyên giáo luôn được Đảng ta coi là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; vì truyền thống giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào vì cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi; tin tưởng giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của Đảng bộ, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống và những phẩm chất tốt đẹp của tỉnh nhà.

          Tự hào vì qua những chặng đường dài hoạt động, công tác tuyên giáo đã tích lũy được cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Đó là sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và nắm vững quy luật của cuộc sống. Từ thực tiễn, hiểu rõ rằng sức sống và hiệu quả của công tác tuyên giáo phải thật sự bắt nguồn từ việc thường xuyên nâng cao tính chính trị, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính giáo dục và thuyết phục; lý luận gắn liền với thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm.

Từ sự nhận thức đúng đắn về vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ và bồi đắp nền tảng tư tưởng xã hội, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân, 88 năm qua, công tác tuyên giáo thường xuyên tự đổi mới, tự vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, phục vụ tốt nhất các cuộc kháng chiến, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện công cuộc đổi mới hôm nay.

          Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Tuyên giáo, công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh ta đã bám sát định hướng, mục tiêu Đại hội XII của Đảng là: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”; bám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của công tác chính trị tư tưởng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Những kết quả đạt được trong việc triển khai công tác tuyên giáo nửa đầu nhiệm kỳ càng cổ vũ tinh thần, hun đúc thêm lòng tự hào về truyền thống ngành tuyên giáo của tỉnh ta. Đó là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp của cấp ủy các cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên; người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh ký các nội dung cam kết làm theo, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu. Cùng với đó đã có nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo ở các địa phương, đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện sâu sắc niềm tin vào tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng, khát khao cống hiến vì sự phát triển của đất nước, của tỉnh nhà. Đó là công tác tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh thông tin về cơ sở, nâng cao nhận thức và cổ vũ niềm tin; giải thích, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người Quảng Trị với bạn bè thế giới. Công tác giáo dục lý luận và lịch sử Đảng tiếp tục bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ thông qua truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; lịch sử, truyền thống anh hùng, bất khuất, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp của người dân Quảng Trị. Công tác khoa giáo vẫn làm tròn trách nhiệm tham mưu, trực tiếp góp phần tích cực trong việc định hướng phát triển của đất nước, của tỉnh. Văn hóa văn nghệ bám sát mục tiêu định hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng con người đến những giá trị chân thiện mỹ, nâng tâm hồn con người cao thượng, lạc quan, yêu đất nước, yêu con người, yêu thiên nhiên, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ để mỗi người sống, làm việc và cống hiến.

          Thông tin trên không gian mạng trở thành vấn đề nóng. Cùng với cả nước, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà đã vạch trần những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, tung tin thất thiệt, nói xấu Đảng, chế độ. Công tác đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân, duy trì bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh, bền vững đối với toàn xã hội.  

          Trong thời gian qua, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy được triển khai mạnh mẽ. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh nhà đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tiên phong trong việc quán triệt và thúc đẩy hành động nhằm sớm đưa các chủ trương, chính sách mang tầm chiến lược đó của Đảng vào cuộc sống.

          Tuy vậy, chúng ta chưa thể bằng lòng cho rằng những gì đã làm được là đủ. Bởi bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo vẫn còn không ít mặt hạn chế, yếu kém cần được khắc phục. Cần có nhiều hơn nữa những sáng kiến và cách làm sáng tạo.

          Để xứng đáng với niềm tự hào về truyền thống ấy, ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm tiên phong trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhất là trong những năm trước mắt. Dù trong bất cứ nhiệm vụ nào cũng cần xác định và nắm vững mục đích, mục tiêu, định hướng chính trị và nội dung cơ bản. Còn phương thức, phương pháp, cách làm, cách tổ chức thực hiện thì lại phải rất linh hoạt. Điều quan trọng là phải biết đâu là động lực, đâu là khâu then chốt cần tác động, nhằm làm bừng lên sức mạnh nội sinh./.

           

Phan Văn Lãn

1129 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 158
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 158
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12272090