Trạm y tế thị trấn Gio Linh: Điểm sáng trong công tác chăm sóc Nhân dân tuyến cơ sở

Thị trấn Gio Linh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Gio Linh được thành lập vào tháng 9 năm 1994. Đến năm 2000, trạm y tế thị trấn được thành lập và đặt trụ sở tại khu phố 5 với thiết kế 7 phòng chức năng. Nhiệm vụ chính của trạm y tế là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân địa bàn. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong tình hình mới.Với tình yêu thương và trách nhiệm với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn, các bác sĩ đã hết lòng phục vụ bệnh nhân, thương bệnh nhân như chính bản thân mình.

Khơi dậy khát vọng, tinh thần học tập trong từng gia đình, xã hội

Khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập là một chủ trương lớn, xuyến suốt của Đảng và Nhà nước ta. Với nhiệm vụ cốt yếu “Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học; xây dựng và phát triển hệ thống học tập cho mọi người và những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên; tạo nhiều khả năng, cơ hội khác nhau cho người học, bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục” thì việc xây dựng xã hội học tập lại càng đặc biệt quan trọng.

Quảng Trị: ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”(sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 07-CT/TW); đồng thời, xác định công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, vì vậy, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 07-CT/TW, đạt được một số kết quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục cụ công tác thông tin cơ sở.

Chi hội Cựu chiến binh khu phố 7, thị trấn Hồ Xá đẩy mạnh học tập và theo Bác

Những năm qua, Chi hội Cựu chiến binh khu phố 7, thị trấn Hồ Xá là một trong những điểm sáng của Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Linh trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những cách làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa đến mỗi cán bộ, hội viên và nhân dân trong toàn khu phố.

Quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ môi trường và nhận diện âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề mang tính chất toàn cầu. Xét đến cùng, đó là một trong những “mặt trái” của sự phát triển kinh tế - xã hội. Là quốc gia đang phát triển, Việt Nam khó tránh khỏi vấn đề mang tính quy luật chung đó. Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững của đất nước. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường và chủ trương “phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường”; cố tình quy chụp, ngụy tạo dẫn chứng, đánh tráo khái niệm và “thổi phồng” các vấn đề môi trường, gây hoang mang, bức xúc trong Nhân dân. Vậy, đâu là câu trả lời cho vấn đề bảo vệ môi trường - một đề tài không mới nhưng mang tính thời sự nóng hổi?

Thống nhất nhận thức, hiểu đúng, đầy đủ Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đây là chủ trương, định hướng lớn, quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước.

Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên truyền quý IV/2022

Quý IV/2022, bên cạnh tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh còn một số nội dung đáng chú ý như sau:

Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư ở tỉnh Quảng Trị

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, ngay sau khi Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28/01/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới ban hành; tỉnh Quảng Trị đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số đã giành được sự quan tâm của xã hội. Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tương đối rõ ở các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu. Từ chuyển đổi nhận thức dẫn đến hành động mạnh mẽ hơn, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của chính quyền 5 năm và hằng năm về chuyển đổi số; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của toàn bộ 22/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương được thành lập và đi vào hoạt động.

VANG MÃI HÀO KHÍ NON SÔNG

Ngày 02/9/1945, trước gần một triệu đồng bào thủ đô Hà Nội đại diện cho hơn 20 triệu đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra đời. Đây là kết quả tất yếu của “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay”. Ngày 02/9/1945 mãi mãi đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; là nơi hội tụ lòng yêu nước, biểu thị quyết tâm “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” .
Trang 1 trong 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 361
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 361
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53975485