Bác Hồ viết lời kêu gọi lịch sử

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á ra đời có sức cổ vũ rất lớn đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên tự giải phóng. Do vị trí chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á, Việt Nam đã trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và bọn chúng tìm mọi cách chống phá nhằm thủ tiêu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trẻ tuổi.

PH.ĂNG-GHEN NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Ba-rơ-men tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ, trong một gia đình chủ xưởng dệt. Ông là nhà lý luận chính trị, một triết gia và nhà khoa học nổi tiếng người Đức thế kỷ XIX, người cùng với C.Mác sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản. Sự nghiệp của Ph.Ăng-ghen gắn liền, khăng khít và trở thành sự nghiệp chung với C.Mác.

Những kết quả nổi bật của Giải Búa liềm vàng năm 2021

Tiếp nối những thành công của Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị từ những năm trước, năm 2021 một lần nữa Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị đã khép lại với một mùa vàng bội thu. Để có được thành công vượt bậc của giải năm nay là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là các cơ quan báo chí tỉnh nhà; sự tham gia nhiệt thành của đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương và các cây bút không chuyên trong và ngoài tỉnh.

QUẢNG TRỊ: GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2021 ""VƯỢT KHÓ"" ĐỂ LAN TỎA

Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổ chức, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Giải đối với công tác tuyên truyền về Đảng, về xây dựng Đảng, ngay từ những năm đầu triển khai giải Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã thành lập Ban tổ chức Giải do đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Tổ chức Giải và chỉ đạo tổ chức thật tốt Giải tại địa phương.

Đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” - điểm mới quan trọng trong Quy định những điều đảng viên không được làm

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) thay thế cho Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 về 19 Điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới, trong đó, điểm mới quan trọng là tại Điều 3, Đảng ta chỉ rõ đảng viên không được “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Điều này cho thấy sự kiên định, quyết tâm của Đảng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong bối cảnh hiện nay.

Mốc son chói lọi nhất của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng. Người nêu rõ: Chủ trương đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ và lâu dài toàn dân tộc thành một khối trong một mặt trận dân tộc thống nhất và đoàn kết dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù.

Phản bác luận điệu xuyên tạc góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á, bên bờ Biển Đông. Biển, đảo nước ta trong vùng Biển Đông luôn là mục tiêu trọng yếu, mà các thế lực xâm lược muốn chiếm giữ để thực hiện mưu đồ bành trướng bá quyền. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách xuyên tạc, chống phá chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Do vậy, phản bác và đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền hợp pháp, thiêng liêng của đất nước.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ, QUY ĐỊNH CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU VỀ KHAI THÁC IUU

Ngày 23/10/2017, Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo “Thẻ vàng” đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam (khai thác IUU) và đưa ra những khuyến nghị (9 khuyến nghị) yêu cầu Việt Nam cần phải thực hiện để chống khai thác IUU.

Tiếp tục kiên trì, kiên quyết công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, thống nhất ban hành Kết luận tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng.

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 4-7/10/2021 để thảo luận, cho ý kiến các nội dung quan trọng như: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.
Trang 1 trong 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 609
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 609
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41399215