NGHỊ QUYẾT SỐ 55-NQ/TW – NHẬN THỨC MỚI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, năng lượng, viễn thông, an ninh, quốc phòng… được xem là những ngành rất quan trọng vì liên quan đến vận mệnh của đất nước và sự tồn vong của chế độ.

NHÌN LẠI 04 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng.

Xây dựng gia đình CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Quảng Trị triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực tế lịch sử cho thấy ngay từ khi Đảng ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu khách quan, Đảng ta luôn coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ Nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay, ngày 25/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trao Bằng khen về công tác phòng chống dịch COVID-19

Để động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 86 tập thể, 78 cá nhân; trong đó tỉnh Quảng Trị có 1 tập thể và 2 cá nhân.

QUẢNG TRỊ: NHIỀU CÁCH LÀM SÁNG TẠO VẬN ĐỘNG NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯU TIÊN SỬ DỤNG HÀNG VIỆT NAM

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là cuộc vận động mang ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Những năm qua, ngành công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ, đang dần trở thành một ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh. Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến gỗ đã thực sự thúc đẩy việc trồng rừng sản xuất, tạo thêm sinh kế và thu nhập cho các hộ dân vùng nông thôn, miền núi, góp phần tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Quảng Trị sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư; các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương trong toàn đảng bộ và Nhân dân.

Báo chí tập trung tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị vừa ban hành Hướng dẫn số 113- HD-BTGTU, ngày 7/5/2020 hướng dẫn các cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị triển khai tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, tỉnh Quảng Trị tăng bốn bậc so với năm trước

Ngày 5/5/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố.
Trang 1 trong 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 112
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 112
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15945353