KHAI THÁC TIỀM NĂNG, LỢI THẾ ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Quảng Trị là một vùng đất hiền lành, giản dị, nhưng rất đổi tự hào về một thời quá khứ hào hùng – nơi hội tụ ý chí khát vọng đấu tranh thống nhất của cả dân tộc Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Quảng Trị có vị trí địa chính trị - kinh tế quan trọng, nơi điểm đầu của Hành lang kinh tế Đông – Tây về phía Việt Nam; nằm trên các trục giao thông quan trọng của quốc gia cả về đường bộ, đường sắt, đường biển; có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú và da dạng.

Nâng cao nhận thức, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

NHỚ VỀ BÁC VỚI CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN

Chúng ta đang sống trong những ngày khi mà Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang cận kề - ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Chủ nhật). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, “là dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà”, là ngày mà “người dân được hưởng quyền dân chủ của mình” (Hồ Chí Minh).

QUẢNG TRỊ TIẾP TỤC GIỮ VỮNG THẾ CHỦ ĐỘNG TRÊN MẶT TRẬN THÔNG TIN

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII (tháng 10/2020), ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, tiếp tục giữ vững thế chủ động trên mặt trận thông tin.

QUẢNG TRỊ VỚI CÔNG TÁC ĐẾN ƠN ĐÁP NGHĨA, CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH VỚI CÁCH MẠNG

Quảng Trị là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa; có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; nơi từng được coi là “trọng trấn” là “trấn biên” là “phên dậu” là “cửa ngõ” phía Nam của Tổ quốc; là “tiêu điểm” ác liệt của các cuộc chiến tranh ái quốc. Quảng Trị trở thành một “Bảo tàng chiến tranh cách mạng” biểu hiện đầy đủ và sinh động nhất cuộc đấu tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX; là xứ sở của những kỳ tích, chiến công huyền thoại của một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt của dân tộc.

Nhiều điểm mới tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với tổ chức Giải Búa liềm vàng, Ban Chỉ đạo Giải ban hành Kế hoạch số 08-KH/BTCTW, ngày 25/3/2021 về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Đồng chí Lê Duẩn với việc giáo dục, rèn luyện thanh niên

Sinh thời, đồng chí Lê Duẩn rất quan tâm đến thanh niên và giáo dục rèn luyện thanh niên, bởi vì đồng chí đã nhìn thấy được vị trí, vai trò to lớn của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân

Năm 2021, cùng với sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, tạo điều kiện cho Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Vì vậy, việc lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn.

QUAN ĐIỂM CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỚI HIỆN THỰC HÓA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Là nhà lý luận mácxít – lêninnít chân chính, nhà tư tưởng giàu sức sáng tạo, 26 năm trên cương vị đứng đầu BCH Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cùng với Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng ta ra sức tìm tòi khám phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cả trên phương diện hoạch định xây dựng đường lối, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện. Một trong những tài sản lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà đồng chí Lê Duẩn để lại là nội dung công nghiệp hóa XHCN mà hiện thực hóa hiện nay là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta.

BẢO VỆ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù dịch đặt trong tâm là chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt nam, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tìm mọi cách để xuyên tạc, hạ thấp và phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống, tinh thần xã hội Việt Nam. Vì vậy, tăng cường bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách trong công tác tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay.
Trang 1 trong 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 748
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 748
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27497737