Vận dụng, phát huy giá trị của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị hiện nay

“Đề cương về văn hóa Việt Nam” ra đời năm 1943 đã tạo bước ngoặt lớn đối với công cuộc xây dựng nền văn hóa mới. Những giá trị của bản Đề cương là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối, tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam trong công cuộc chấn hưng văn hóa nước nhà.

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm sau:

Phát huy vai trò của Nhân dân đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, thường xuyên, lâu dài; nhằm tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong Nhân dân, nâng cao ý chí đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Lời hịch non sông

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động cuộc vận động thi đua ái quốc.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một công việc thường xuyên, lâu dài nhằm đảm bảo sự trong sạch, công bằng và phát triển bền vững của đất nước. Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh”, “giặc nội xâm”, là “nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ”, trở ngại lớn đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước; gây mất niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam. Toàn bộ di sản tư tưởng của Người là một kho báu văn hóa của dân tộc, hàm chứa nhiều lĩnh vực rộng lớn và phong phú, đặc sắc và sáng tạo, rất trí tuệ và đậm chất nhân văn. Trong đó, tư tưởng về văn hóa, con người chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng.

Phát biểu chào mừng của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Ngày 06/6/2023, Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam (CMLTCHMN) Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thành công của hội thảo sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc *

Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam (CMLTCHMN) Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước" nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức đã thành công tốt đẹp. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Sức lan tỏa của công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc “học tập”, “làm theo” và “nêu gương” Bác trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Những kết quả đạt được, trước hết là nhờ sự đổi mới, đa dạng cả về nội dung, hình thức thể hiện và chủ thể tuyên truyền.

Tiếp tục lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đập tan luận điệu xuyên tạc về ý nghĩa của cuốn sách

Hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thu hút sự quan tâm, chú ý rất lớn không những của cán bộ, đảng viên mà kể cả các tầng lớp nhân dân; nhận được những đánh giá tích cực và sự quan tâm sâu rộng của dư luận trong và ngoài nước.
Trang 1 trong 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 644
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 644
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64298796