HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỚI CẢ TẤM LÒNG KÍNH YÊU

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tiến hành từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2021.

ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ DIỆU MUỘI-NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ

Ngày 08/01/2021 (nhằm ngày 26/11 năm Canh Tý), đồng chí Lê Thị Diệu Muội, quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị từ giã cõi trần, đi vào cõi vĩnh hằng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội; đây là cuộc sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng. Vì vậy, công tác tuyên truyền trước thềm đại hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Đây là điều đã được Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh và do đó, sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), có thể xem là một bước khẳng định vị thế, vai trò của văn hóa. Đồng thời, thổi một “làn gió mới” vào đời sống văn hóa - xã hội, cũng như góp phần “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để chống phá

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện sự mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, quyền làm chủ của Nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, thế nhưng một số kẻ chống đối lại ra sức xuyên tạc, chống phá bằng những luận điệu mang tính kích động và cho rằng dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ là sự sao chép, biến tấu từ văn bản các đại hội trước, nội dung không có giá trị gì so với sự phát triển của đất nước mà ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc ta, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, ôm giữ chủ nghĩa Mác-Lênin để ôm giữ quyền lực của Đảng, từ đó kích động các đối tượng cơ hội, bất mãn viết bài nhằm “nắn dòng dư luận” hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa Đảng, chia rẽ Đảng với Nhân dân, phục vụ mục đích “diễn biến hòa bình” trên đất nước Việt Nam.

NĂM MỚI, KHÍ THẾ MỚI, QUYẾT TÂM MỚI, THẮNG LỢI MỚI

Năm 2020 cùng với những thuận lợi, cơ hội phát triển tỉnh ta cũng gặp khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện như: Đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp; hạn hán, mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế- xã hội, đời sống Nhân dân trước mắt cũng như lâu dài.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ ĐẦU TIÊN

Trong phiên họp Chính phủ ngay sau ngày Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng Tuyển cử. Ngày 8/9/1945, Chính phủ ra Sắc lệnh số 14-SL về cuộc Tổng tuyển cử. Sắc lệnh ghi rõ: “ Chiểu theo Nghị quyết của Quốc dân Đại hội ngày 16, 17-8-1945 tại khu giải phóng, ấn định rằng Nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hoà và chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên”. Để xúc tiến công việc chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử, ngày 29-9-1945, Chính phủ lâm thời tiếp tục ban hành Sắc lệnh sô 51-SL, ngày 17-10-1945 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử.

Tình hình thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ năm 2018 – 2019

Thực hiện chủ trương của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, trong thời gian qua, Thường trực các huyện, thị, thành ủy đã ban hành công văn chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp nhận, bảo quản, sử dụng sách; đồng thời, thông qua các cuộc trực báo hàng tháng, hàng quý, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách và các tài liệu ở cơ sở. UBND các xã, phường, thị trấn đã quan tâm đầu tư trang thiết bị để bảo quản sách, bố trí cán bộ phụ trách tủ sách và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ và Nhân dân sử dụng sách. Đã gắn việc tiếp nhận sử dụng sách theo Đề án của Trung ương với tủ sách pháp luật đã trang bị cho các xã, phường, thị trấn.

Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành công việc thường xuyên và tự giác của mỗi người

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người đã để lại cho dân tộc ta, cho Đảng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do vậy, học tập và làm theo Bác tiếp tục là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam.

Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Cổng thông tin điện tử cập nhật Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 (Phục vụ việc nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân) (có văn bản kèm theo)
Trang 1 trong 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 257
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 257
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20872577