Tập trung các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Để tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 25/4/2019, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ thị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương

Để triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trên cơ sở 8 nội dung cơ bản trong Quy định 08-QĐi/TW của BCH Trung ương Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa thành 7 nhóm nội dung yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 7 nhóm nội dung yêu cầu phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống.

10 năm thực hiện mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Ngày 10/10/2007 Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn ( gọi tắt là chi bộ cơ quan xã), trực thuộc Đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn. Qua hơn 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW, ngày 10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương“về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn” và gần 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW, ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn” (sau đây gọi tắt là chi bộ cơ quan xã), Đảng bộ tỉnh có 62 chi bộ cơ quan xã với 1.313 đảng viên. Cùng với chi bộ cơ quan xã, các Đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn đã có thành lập trước các chi bộ như chi bộ thôn, khu phố; chi bộ trường học, (chi bộ công an đối với Đảng uỷ phường, thị trấn) chi bộ quân sự, một số xã còn có chi bộ trường Mẫu giáo, chi bộ Trạm y tế; chi bộ Hợp tác xã nông nghiệp. Như vậy các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã đã phủ kín vai trò lãnh đạo của Đảng trong địa bàn dân cư.

Chỉ thị về tăng cường giải pháp phòng, chống bạc lực học đường trong cơ sở giáo dục

Ngày 12/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT “về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục”.

Chỉ thị về việc tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên

Những năm qua, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đã quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh, góp phần bồi dưỡng, phát huy và từng bước hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Hội nghị sơ kết hằng năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất về hình thức, phương pháp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”

Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07/4/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp và lịch sử các ngành, đoàn thể”, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, đã hoàn thành xuất bản 03 tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 - 2000; 10/10 huyện, thị, thành ủy đã xuất bản lịch sử Đảng bộ, biên niên sự kiện lịch sử giai đoạn 1930 – 2000; 25/56 sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xuất bản lịch sử, truyền thống, biên niên sự kiện; 107/141 đơn vị cấp xã đã hoàn thành xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương.

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là điều kiện để phát triển, hoàn thiện nhân cách con người. Thực hành dân chủ rộng rãi là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta để phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của con người xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TỪ TÍNH ĐA CHIỀU ĐẾN “MÊ HỒN TRẬN” - CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐÁNH MẤT ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI

Ai cũng hiểu đa chiều là là nhiều chiều, nhiều hướng, “mê hồn trận” là tựa một khu rừng rậm, lạc vào đó khó tìm được lối ra. Bất cứ lĩnh vực nào, sự kiện, vấn đề gì khi được phản ánh qua một lượng thông tin nhất định bởi một số chủ thể truyền phát để nhằm mục đích cho mọi người hiểu thì sẽ xuất hiện mối liên hệ giữa tính đa chiều và “mê hồn trận”. Mức độ gần gũi, thân thiết, xa xôi hay “chưa có gì” của mối liên hệ này được phản ánh khách quan qua ý kiến, thái độ, cách tiếp cận xử lý của người tiếp nhận lượng thông tin đó.

Quan điểm của V.I. Lênin về vai trò của công tác tư tưởng, lý luận

Là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, đồng thời là một nhà lý luận thiên tài, nhà tư tưởng sáng suốt, V.I. Lê-nin hết sức coi trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, lý luận trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trang 8 trong 21 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 122
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 122
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15928925