Một số điểm mới trong Quy định số 05 của Ban Bí thư về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng

Ngày 28/8/2018, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 05-QĐi/TW “về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng” (sau đây gọi tắt là Quy định 05) thay thế cho Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư khoá XI về “kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng” (sau đây gọi tắt là Quy định 173). So với Quy định 173 thì Quy định 05 có những điểm mới và khác sau đây:

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018

Ngày 10/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU về "tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018"; Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh gắn kèm file để các đồng chí theo dõi.

Viết bài thu hoạch – một trong những giải pháp nâng cao chất lượng học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên

Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực tế cho thấy Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nếu không đến được với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không thực sự thấm nhuần trong Nhân dân thì Chỉ thị, Nghị quyết đó không thể đi vào cuộc sống.

Hướng dẫn phát hiện và ngăn chặn tấn công có chủ đích của tin tặc vào hệ thống mạng

Theo thông báo của các cơ quan liên quan đến an ninh mạng, hiện tại đã ghi nhận các hình thức tấn công có chủ đích của tin tặc nhắm vào hệ thống thông tin của một số ngân hàng và hạ tầng quan trọng quốc gia tại Việt Nam.

Một số tình hình về biên chế và sử dụng biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh

Về biên chế các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội: Căn cứ văn bản giao biên chế của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, khung biên chế theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, báo cáo thẩm định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị giao biên chế cho các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng nguyên tắc và đảm bảo hợp lý.

Khảo sát, xây dựng mô hình dân vận ở cơ sở

Tại phiên làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Dân vận Tỉnh uỷ về chương trình công tác trọng tâm năm 2018 đã có kết luận giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ xây dựng mô hình dân vận ở xã, phương, thị trấn, mô hình hoạt động “Dân vận khéo” tại địa bàn thôn, bản, khu phố.

Công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018

Sáu tháng đầu năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại từ tỉnh đến cơ sở đợc chú trọng, đổi mới. Hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở các sở, ngành, cơ quan báo chí được nâng lên. Gắn công tác thông tin đối ngoại với công tác phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.
Trang 8 trong 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 336
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 336
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8617642