Bộ Chính trị ban hành Kết luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026: Trong giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016-2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016-2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022-2026.

Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 723-QĐ/TU, ngày 14/7/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị.

Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 6/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

“Chiếc gương” để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm”, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 11/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU về “Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, theo đó nội dung trọng tâm mà cấp ủy đảng các cấp trong toàn tỉnh cần thực hiện như sau:

Quy trình 5 bước luân chuyển cán bộ theo quy định mới

Ngày 28/4/2022, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ. Quy định nêu rõ 05 bước luân chuyển cán bộ như sau:

Thực trạng về công tác lập và nộp lưu hồ sơ của các cấp uỷ Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội thời gian qua, một số nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện tốt trong thời gian tới

Đảng bộ tỉnh hiện có 14 đảng bộ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, với 125 đảng bộ xã, phường, thị trấn, 508 tổ chức cơ sở đảng (trong đó Đảng bộ cơ sở 256, chi bộ cơ sở 352). Có 6 tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện đến cấp cơ sở. Về cơ bản, toàn bộ hệ thống kho lưu trữ từ tỉnh đến cấp huyện được hình thành, hoạt động ổn định và tương đối hiệu quả, nhất là sau khi thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 và Quy định 270-QĐ/TW, ngày 6/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành về “Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp: phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 cấp tỉnh luân chuyển 1-2 cán bộ; cấp huyện luân chuyển 3- 5 cán bộ

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 25/3/2022 về thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư.

Ban hành Quy định về quy hoạch cán bộ

Ngày 18/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 608-QĐ/TUvề quy hoạch cán bộ. So với các văn bản trước đây, văn bản lần này về công tác quy hoạch cán bộ có nhiều điểm mới, khác cả về mặt phương pháp, số lượng, đối tượng, quy trình và cách làm.

“MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” - BÀI VIẾT CÓ GIÁ TRỊ ĐỊNH HƯỚNG SÂU SẮC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là một bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện, vô cùng súc tích, sâu sắc về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong nước và bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế. Các ý kiến, bình luận đều bày tỏ sự đồng thuận với nội dung và đón nhận bài viết với niềm tin tưởng, sự hưởng ứng tích cực.
Trang 8 trong 41 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 763
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 763
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78152183