NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM “TỰ CHỈ TRÍCH” ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY

Tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một cuốn sách mỏng, chỉ hơn 40 trang. Nhưng đây thực sự là tác phẩm có ý nghĩa và tác dụng to lớn, bởi vì, tác phẩm chỉ rõ những nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân ta trong cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, hoà bình. Đồng thời, đây thực sự là một công cụ sắc bén trong cuộc đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng thống nhất về tư tưởng và hành động, quần chúng nhân dân càng tin tưởng vào đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng. Cho đến nay, tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

ĐỂ VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG NGÀY CÀNG THỰC CHẤT VÀ HIỆU QUẢ

Công tác nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020 - 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức được phát động từ ngày 15/8/2019. Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày 21/6/2021 (tính theo dấu bưu điện). Lễ Tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2021 tại Hà Nội.

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM BÁO

Báo chí nước ta trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Sự phát triển không chỉ thể hiện ở số lượng cơ quan báo chí, số lượng người hoạt động trong lĩnh vực báo chí mà chất lượng đội ngũ nhà báo từng bước được nâng cao. Báo mạng điện tử và truyền thông đa phương tiện đã tạo ra khả năng to lớn cho việc truyền tải thông tin của các cơ quan báo chí và việc tiếp nhận thông tin của Nhân dân. Người làm báo nước ta tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đổi mới nội dung sinh hoạt: giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Trị hiện nay

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các nghị quyết về xây dựng Đảng.

Công tác quản lý đảng viên: những kết quả đạt được và khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ

Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác này nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạo sự đồng thuận nhân dân trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển- Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phương hướng phát triển trong thời gian tới: “Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước". Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tích cực huy động các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG NHẰM GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Công tác chính trị, tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là một trong những nội dung của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng.

NHỮNG NHẬN THỨC MỚI CỦA ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Công tác tư tưởng là một bộ phận hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp, phát triền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; luôn giữ vai trò giáo dục, tuyên truyền, vận động và tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối cách mạng. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tư tưởng, nắm vững và thường xuyên củng cố vũ khí tư tưởng sắc bén trong đấu tranh cách mạng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm phát triển của lực lượng sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn

Quảng Trị là một tỉnh nông nghiệp, vì vậy để nông nghiệp, nông thôn phát triển ngày càng cao, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đang đặt ra, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới, cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, thực hiện đổi mới sáng tạo, “khoa học công nghệ phải đi trước một bước” mở đường nhằm để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trang 8 trong 35 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 356
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 356
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53890658