Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Hội nghị sơ kết hằng năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất về hình thức, phương pháp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”

Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07/4/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp và lịch sử các ngành, đoàn thể”, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, đã hoàn thành xuất bản 03 tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 - 2000; 10/10 huyện, thị, thành ủy đã xuất bản lịch sử Đảng bộ, biên niên sự kiện lịch sử giai đoạn 1930 – 2000; 25/56 sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xuất bản lịch sử, truyền thống, biên niên sự kiện; 107/141 đơn vị cấp xã đã hoàn thành xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương.

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là điều kiện để phát triển, hoàn thiện nhân cách con người. Thực hành dân chủ rộng rãi là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta để phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của con người xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TỪ TÍNH ĐA CHIỀU ĐẾN “MÊ HỒN TRẬN” - CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐÁNH MẤT ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI

Ai cũng hiểu đa chiều là là nhiều chiều, nhiều hướng, “mê hồn trận” là tựa một khu rừng rậm, lạc vào đó khó tìm được lối ra. Bất cứ lĩnh vực nào, sự kiện, vấn đề gì khi được phản ánh qua một lượng thông tin nhất định bởi một số chủ thể truyền phát để nhằm mục đích cho mọi người hiểu thì sẽ xuất hiện mối liên hệ giữa tính đa chiều và “mê hồn trận”. Mức độ gần gũi, thân thiết, xa xôi hay “chưa có gì” của mối liên hệ này được phản ánh khách quan qua ý kiến, thái độ, cách tiếp cận xử lý của người tiếp nhận lượng thông tin đó.

Quan điểm của V.I. Lênin về vai trò của công tác tư tưởng, lý luận

Là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, đồng thời là một nhà lý luận thiên tài, nhà tư tưởng sáng suốt, V.I. Lê-nin hết sức coi trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, lý luận trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”. Đây là nhân tố bảo đảm cho sự thống nhất của Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo điều kiện để biến sức mạnh chính trị, tư tưởng và tổ chức thành sức mạnh vật chất của Đảng.

Tăng cường công tác đào tạo nghề cho thanh niên góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đào tạo nghề là một trong những nội dung quan trọng góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đối với thanh niên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế như hiện nay.

Phát hiện chiến dịch phát tán mã độc GandCrab 5.2 vào Việt Nam qua email giả mạo Bộ Công an

Vừa qua Trung tâm VNCERT đã phát hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GandCrab 5.2 vào Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, GandCrab 5.2 được phát tán qua email giả mạo Bộ Công an Việt Nam với tiêu đề “Goi trong Cong an Nhan dan Viet Nam”.

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Theo Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư pháp.

Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

Công tác đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội, thực hiện tốt công tác đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) trong các nhiệm vụ góp phần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị là một nội dung cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong sự nghiệp tăng cường, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Trang 4 trong 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 394
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 394
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8617992