Ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 408-QĐ/TU, ngày 23/10/2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Phát triển đảng viên cần chú trọng số lượng và nâng cao chất lượng

Công tác phát triển đảng là một yêu cầu khách quan đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Công tác phát triển đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

SÀNG LỌC ĐẢNG VIÊN: NHIỆM VỤ TẤT YẾU,THƯỜNG XUYÊN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

Đảng viên là thành tố cơ bản cấu thành nên tổ chức Đảng. Vai trò lãnh đạo, uy tín, danh dự của tổ chức Đảng, của toàn Đảng đối với xã hội do phẩm chất, năng lực và trình độ của mỗi đảng viên tạo thành. Muốn Đảng mạnh, phải có tổ chức Đảng mạnh; muốn có tổ chức Đảng mạnh vừa phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, vừa phải sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là nhiệm vụ tất yếu, thường và cũng là vấn đề có tính quy luật có ý nghĩa cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

CẦN LÀM TỐT CÔNG TÁC TẠO NGUỒN, PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở KHU VỰC NÔNG THÔN CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm đảm bảo tính kế thừa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

PHÂN CÔNG CẤP ỦY VIÊN CẤP TỈNH DỰ SINH HOẠT CHI BỘ KHU DÂN CƯ: TẠO SỰ GẮN KẾT VỚI CƠ SỞ, GẦN DÂN, SÁT DÂN

Thời gian qua, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn được các cấp ủy quan tâm; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt phong phú và có nhiều đổi mới; đội ngũ cấp ủy cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn. Đến nay nhiều tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; chất lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh được nâng lên.

Một số điểm mới của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Để đáp ứng yêu cầu thực tế về công tác giải quyết khiếu nại và khắc phục một số bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (gọi tắt là Nghị định số 124/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020, gồm 07 Chương 44 Điều, thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012). Quá trình triển khai thực hiện, cần quán triệt, nghiên cứu các điểm mới so với Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, cụ thể:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, ĐỊNH HƯỚNG KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp đã và đang diễn ra rất sôi nổi trong thanh niên cả nước nói chung và tuổi trẻ Quảng Trị nói riêng. Khởi nghiệp lập nghiệp đã trở thành vấn đề thời sự của đất nước. Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được coi là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Khởi nghiệp không chỉ là con đường chinh phục ước mơ của mỗi đoàn viên thanh niên Việt Nam mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn hơn của toàn dân tộc, đó là khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam “Phồn vinh, hạnh phúc” theo ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, thì công tác tuyên truyền có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng, nhất là trong giai đoan hiện nay.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ HIỆN NAY

Hòa giải ở cơ sở là biện pháp quan trọng góp phần giải quyết tận gốc các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, xây dựng con người Việt Nam sống có ý thức cộng đồng, có lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, tôn trọng pháp luật, quan hệ hài hòa trong gia đình và xã hội. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của công tác hòa giải ở cơ sở nên Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác này, luôn coi việc khuyến khích, tăng cường công tác hòa giải là một chủ trương nhất quán trong quản lý xã hội hiện nay.

Một số kinh nghiệm và hướng xử lý tình huống phát sinh trong công tác tiếp công dân

Tiếp công dân là trách nhiệm của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, thể hiện trực tiếp nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một hình thức cụ thể hóa và hiện thực hóa tư tưởng "dân là gốc" của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước ta, giúp đảm bảo phát huy quyền làm chủ mọi mặt của Nhân dân. Thông qua hoạt động tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời; đồng thời, đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.
Trang 4 trong 35 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 391
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 391
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53892023