Quan hệ đối tác Hải quan và Doanh nghiệp – nghiên cứu chứng thực từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Quản lý chất lượng quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về hải quan. Bài viết nghiên cứu mối quan hệ hải quan – doanh nghiệp để góp phần giúp các nhà quản trị có thêm cơ sở để đo lường, đánh giá chất lượng quản lý hải quan thông qua phương pháp phân tích định tính, thiết kế thang đo và chứng thực từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.Cần phải tiếp tục có những giải pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả trong xây dựng quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp thời gian tới.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ – TỪ THỰC TIỄN TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO

Dịch vụ logistics là mắt xích quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tác động trực tiếp đến giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm với cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu thông qua các hoạt động thương mại bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng và các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ, dịch vụ logistics quyết định rất lớn đến thời gian thông quan hàng hóa, sự an toàn cho hàng hóa thông quan và phản ứng linh hoạt với các tình huống phát sinh tại cửa khẩu. Dịch vụ logistics tại cửa khẩu tuy không phải là một bộ phận do hải quan quản lý nhưng lại có tác động không nhỏ đến chất lượng quản lý nhà nước về hải quan.

Gắn trách nhiệm đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết chỉ rõ 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến' được xem như là “tấm gương” để các đảng viên soi vào, thẳng thắn nhìn nhận, xem bản thân có mắc phải biểu hiện nào không. Đây chính là mục đích lớn nhất của Nghị quyết Trung ương 4, là quyết tâm chính trị cao của Trung ương Đảng nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Quản lý thông tin - Một vấn đề cấp thiết hiện nay

Hằng ngày, bật máy vi tính hay máy điện thoại di động, truy cập vào các trang mạng xã hội, chúng ta đều thấy những thông tin đa dạng, đa chiều, phong phú trên các lĩnh vực, những thông tin liên quan đến đất nước, tổ chức, cá nhân.

Thể hiện rõ quyết tâm phòng, chống tham nhũng qua hành động

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thể hiện rõ quyết tâm phòng, chống tham nhũng qua những hành động thiết thực, đạt được kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng năm 2017, những nét mới sáng tạo và hiệu quả

Xác định một trong những nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương là sự ổn định về tư tưởng và vững mạnh về tổ chức đảng, trong năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn trăn trở, tìm tòi, lựa chọn những cách làm mới, phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng.

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kế thừa những kết quả, kinh nghiệm của 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI, bước vào thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Tỉnh uỷ Quảng Trị đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn đảng, toàn dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân cán bộ, đảng viên; gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và xuyên suốt. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động trong triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị trong năm 2017. Từ việc tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung

Thực trạng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ đảng viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay; một số giải pháp khắc phục

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Muốn có cán bộ tốt phải đào tạo, rèn luyện và “Huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng”. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, xem đây là hoạt động quan trọng, thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời đại mới.

Cam kết trách nhiệm người đứng đầu, một giải pháp quan trọng để làm tốt công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy và nâng cao tính chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và bí thư cấp ủy các huyện, thị, thành uỷ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những điểm mới trong công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2017.

Cải cách hành chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta; nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà văn hóa kiệt xuất của đân tộc ta. Người không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính nhà nước Việt Nam.
Trang 37 trong 41 << < 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1164
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81746303