Tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đi sâu theo dõi nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực nội chính, hoạt động của các cơ quan nội chính, công tác Cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả tích cực.

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017

Sau 8 năm thực hiện phong trào thi dua “Dân vận khéo” đã thu được nhiều kết quả, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước cũng như của địa phương, đơn vị. Nhằm đẩy mạnh phong trào có hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 771-KH/BDVTW, ngày 08/3/2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua ‘Dân vận khéo”.

Kế hoạch tổng kết Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 08/3/2017, về việc tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Khoa học và công nghệ Quảng Trị - Dấu ấn 5 năm

Năm 2012, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khoá XI), đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Sau 5 năm tổ chức, thực hiện nghị quyết trong điều kiện không mấy thuận lợi nhưng lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị đã có những dấu ấn quan trọng:

09 nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017

Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm chỉ đạo công tác cải cách tư pháp năm 2017 (Chương trình số 02-CTr/BCĐCCTP ngày 27/1/2017) như sau:

Trong tháng 2: Cấp uỷ, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên.

Thông qua kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, cấp uỷ, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên, trong đó khiển trách 6 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 01 đảng viên.

UBKT Tỉnh uỷ ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Căn cứ các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ ban hành Quy định số 03-QĐ/UBKTTU ngày 15/2/2017 về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh uỷ.

Hoạt động Tháng Công nhân năm 2017

Nhằm tập trung đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động theo kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, BTV LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng công nhân năm 2017. Theo đó, thời gian tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân bắt đầu từ đầu tháng 4/2017 đến hết tháng 5/2017.
Trang 57 trong 57 << < 30 50 51 52 53 54 55 56 57

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 199
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 201
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8103140