UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2018

Để các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh được hưởng thụ và tham gia đầy đủ các hoạt động vui Tết trung thu năm 2018, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Lao động, Thương binh & Xã hội chủ động phối hợp, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2018 bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống cho trẻ em, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ tích cực thực hiện các nhiệm vụ, đầu việc do Thường trực Tỉnh ủy giao

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, trong 8 tháng đầu năm, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành theo quy định, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai 7 nhóm công việc liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát theo các thông báo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Đã cụ thể hóa các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 theo đúng tiến độ tháng/quý gắn với chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các công việc đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhiều việc đã hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trường Chính trị Lê Duẩn

Ngày 16/8/2018, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng năm hoạc mới 2018-2019 tại Trưởng Chính trị Lê Duẩn.

Ngày 16/8/2018, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng.

Kết luận của Bộ Chính trị về thí điểm hợp nhất và kiêm nhiệm chức danh

Bộ Chính trị vừa có kết luận việc thực hiện một số mô hình thí điểm về đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Nguyên tắc tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc cho tỉnh ủy theo Quy định 04-Qđi/TW

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Quy định 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Theo đó, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy được tổ chức theo nguyên tắc sau:

Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” được ban hành ngày 25-7-2018 thay thế Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27-12-2013 về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” và Quy định số 183-QĐ/TW ngày 8-4-2013 của Ban Bí thư khóa XI về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương”.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt cơ quan UBKT Tỉnh ủy để cho ý kiến chỉ đạo về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt cơ quan UBKT Tỉnh ủy để cho ý kiến chỉ đạo về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ”.

Kế hoạch 97-KH/TU ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ mục đích tổng kết là để đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền; những kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động số 92-CTr/TU, ngày 20/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
Trang 105 trong 149 << < 40 70 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 662
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 662
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79935220