Kết quả hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh 

Trong tháng 8/2019, hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục ổn định. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 21.731 tỷ đồng, tăng 6,6%, trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 77,85% và tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đạt 34.092 tỷ đồng, tăng 8,65% so với cuối năm 2018; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,99% tổng dư nợ. Lãi suất trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định so với tháng trước.

Ngành Ngân hàng đã thực hiện một số chương trình tín dụng như: triển khai thực hiện cho vay theo Nghị định 67 của Chính phủ: tổng số tiền cho vay đối với 117 chủ tàu, đạt 436,97 tỷ đồng. Dự nợ cho vay là 390,1 tỷ đồng, trong đó nợ xấu 143,74 tỷ đồng. Cho vay theo Nghị quyết 30a của Chính phủ: dư nợ cho vay ưu đãi lãi suất đối với huyện nghèo Đakrông là 58,78 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho vay 48,64 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 10,14 tỷ đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng dự nợ đạt 2.555 tỷ đồng, tăng 5,19% so với cuối năm 2018.

Công tác thanh toán, điều hòa lưu thông tiền tệ, cung ứng đủ khối lượng tiền mặt ra lưu thông và tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nền kinh tế. Lê Duy

1132 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 658
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 658
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79937960