Kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ là tiền đề, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Từ ngày 15 đến ngày 17-5-2023, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị TW7, khóa XIII) để thảo luận và cho ý kiến những nội dung quan trọng, trong đó Trung ương đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ. Những kết quả đạt được mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực thực hiện tạo niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng vững bước tiến lên.

Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Những năm gần đây, các thế lực thù địch gia tăng tốc độ, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”. Trong chiến lược này, chúng tập trung tấn công vào lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và tấn công vào đội ngũ cán bộ của chúng ta, nhất là ở cơ sở để kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Đội ngũ báo cáo viên tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trước tình hình các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị công kích phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc, cùng với cả nước, trong thời gian qua đội ngũ báo cáo viên các cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tập trung, nỗ lực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn.

Đội ngũ phóng viên báo chí đồng thuận, đồng hành cùng với địa phương, lan tỏa tinh thần vì tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 và tháng 4/2023; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phần tham dự là báo cáo viên Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung thông tin chuyên đề: Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cả nước và của tỉnh Quảng Trị; những điểm mới, nổi bật của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); giới thiệu tổng quan về 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Quảng Trị sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Văn học, nghệ thuật có vị trí, vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" của Bộ Chính trị khóa X, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, hoạt động văn học, nghệ thuật đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển văn hóa, con người Quảng Trị.

Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả quan trọng:

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 13/4/2023 triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (từ ngày 01/6/2023 đến 30/6/2023).

Công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị – nửa nhiệm kỳ nhìn lại

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy, ngành Tuyên giáo đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với nhiệm kỳ trước.

Đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Để tiếp tục cổ vũ, phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển văn hóa đọc, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc vào dịp 21/4 hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 719-CV/BTGTU vể việc đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Trang 10 trong 139 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 70 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 549
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 549
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71322633