Kịp thời định hướng thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, luận điệu bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước ta với những hình thức chuyển tải đa dạng và thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Đa số người đọc tỏ rõ sự bất bình, phản đối, nhưng đáng tiếc vẫn còn một bộ phận mất phương hướng, nhẹ dạ, cả tin, lầm tưởng rằng đó là sự thật, dẫn đến hoài nghi sự việc, thậm chí hùa theo cổ xúy, vô tình “nối giáo cho giặc”. Vì vậy, việc kịp thời đưa ra những thông tin chính thống, rõ ràng để nâng cao ý thức cảnh giác, biết sàng lọc thông tin cho mọi người là hết sức cần thiết.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới

Trong những năm qua, các thế lực thì địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng quyết liệt. Trong chiến lược này, chúng tấn công mạnh mẽ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; lĩnh vực được chúng coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng tập trung triệt để sử dụng các phương tiên truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, sử dụng các trang mạng xã hội, các blog cá nhân truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cán bộ và Nhân dân theo dõi Hội nghị chuyên đề Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày 12/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – dự báo tác động và những vấn đề cần quan tâm đối với tỉnh Quảng Trị”. Hội nghị đã được truyền hình trực tiếp, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm theo dõi.

Vai trò của học tập lý luận chính trị đối với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng; là ngọn hải đăng soi đường, chỉ lối; là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của Đảng và cán bộ đảng viên. Bởi vậy, nếu không chú tâm nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không vững lý luận chính trị sẽ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, dẫn đến coi thường lý luận, không đủ sức bảo vệ chính mình và dễ tiếp thu tư tưởng tiêu cực, phản động của các thế lực thù địch.

Gắn bó với Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân là cội nguồn sức mạnh của Đảng

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân chính là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, là một trong những điều kiện quan trọng làm cho Đảng ta giữ vững được vai trò lãnh đạo.

Một số kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Sau nhiều năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là 3 năm trở lại đây, có thể thấy chương trình này đã có hiệu quả trên nhiều vùng quê của tỉnh Quảng Trị. Chính quyền địa phương, các cán bộ làm công tác nông thôn mới và nhân dân Quảng Trị nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Chương trình, do đó luôn tích cực và đóng góp để sớm đạt được những mục tiêu đề ra. Chương trình MTQG xây dựng NTM đã và đang làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng quê và đặc biệt là nhờ chính quyền địa phương nỗ lực hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân theo Chương trình này mà đời sống của người dân được nâng cao đáng kể.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khắng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số mô hình nông nghiệp cần nhân rộng

Quán triệt và cụ thể hóa thực hiện chủ trương “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu. Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững” đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ, Tỉnh ủy khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện chủ trương này.

Trong 10 năm từ 2008 đến 2018, tỉnh đã xóa được 44/45 thôn, bản trắng đảng viên

Với phương châm phát triển đảng viên về số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác gắn với củng cố tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ đảng, trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, có đủ tiêu chuẩn trong đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang...; chú ý các cơ sở trọng yếu, những nơi còn ít và chưa có đảng viên.

Tỉnh Quảng Trị thực hiện chủ trương “bốn hoá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở theo Nghị quyết 22-NQ/TW đạt nhiều kết quả quan trọng

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, các cấp ủy đảng đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương "bốn hoá" (trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá và từng bước nhất thể hoá) trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
Trang 2 trong 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 118
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 118
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099158