Thông báo về điểu chỉnh sơ đồ thi, phòng thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1357-TB/HĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 về điều chỉnh sơ đồ thi, phòng thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1353-TB/HĐT, ngày 16/7/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có các văn bản liên quan kèm theo)

Thông báo kết quả trúng tuyển thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định 1843-QĐ/TU, ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công nhận kết quả trúng tuyển thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo đính chính Danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Công đoàn: Mã số 06 CĐ

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Đính chính Danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Công đoàn, mã số 06 CĐ (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 1 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 1345-TB/HĐT, ngày 07/7/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4, về kết quả chấm phúc khảo thi vòng 4 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Có văn bản kèm theo)

Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng tiếng Lào năm 2020

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Công văn số 2636-CV/BTCTU, ngày 30 htngs 6 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng tiếng Lào trong nước năm 2020 (Có các văn bản kèm theo)

Quyết định về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Quyết định số 1827-QĐ/HĐT, ngày 25/6/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4, về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Kèm theo Quyết định1827, Danh mục tài liệu và Tài liệu chuyên ngành Đoàn thanh niên)

Quyết định về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Quyết định số 1827-QĐ/HĐT, ngày 25/6/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4, về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Kèm theo Quyết ddinhj1827, Danh mục tài liệu và Tài liệu các chuyên ngành)

Thông báo đính chính kết quả đạt hoặc không đạt tại danh sách kết quả điểm thi tuyển vòng 1

Cổng thông tin điện tử cập nhật Thông báo số 1340-TB/HĐT, ngày 23/6/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về đính chính kết quả đạt hoặc không đạt tại danh sách kết quả điểm thi vòng 1, ban hành kèm theo Thông báo số 1334-TB/HĐT, ngày 19/6/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả thi vòng 1 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1334-TB/HĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2020, của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về kết quả thi vòng 1: thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có các văn bản kèm theo)
Trang 3 trong 5 << < 1 2 3 4 5 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 422
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 422
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49729934