Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức hành chính đủ điều kiện dự thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định số 1027-QĐ/TU, ngày 05/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách công chức, viên chức hành chính đủ điều kiện dự thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 (có văn bản kèm theo)
Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức hành chính đủ điều kiện dự thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 597
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 597
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79935581