Thông báo xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 193-TB/BTCTU, ngày 24/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Thông báo xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (có văn bản và phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức...

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 157-TB/BTCTU, ngày 10/8/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hình thức thu hút, tạo nguồn (có văn bản và phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)

Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 133-TB/BTCTU, ngày 05/7/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị (có văn bản kèm theo)

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 124-TB/BTCTU, ngày 10/6/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kèm theo Thông báo 124 và các biểu mẫu)

Tài liệu ôn thi kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

Cổng thông tin đảng bộ tỉnh cập nhật tài liệu ôn thi kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 (có tài liệu kèm theo)

Thông tin về kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2020

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ cập nhật các văn bản: Quyết định số 20-QĐ/TU, ngày 09/11/2020; Quyết định số 52-QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 77-QĐ/TU, ngày 25/11/2020 của Hội đồng thi Nâng ngạch, về kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020 (Có văn bản kèm theo)

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 và trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Quyết định số 09-QĐ/TU, ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 và trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1380-TB/HĐT, ngày 09/9/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1379-TB/HĐT, ngày 09/9/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả thi vòng 2; thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 2 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1370-TB/HĐT, ngày 19/8/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về "kết quả thi vòng 2; thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4" (Kèm theo văn bản)
Trang 2 trong 5 << < 1 2 3 4 5 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 430
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 430
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49730312