Quy định về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 ở các đơn vị sáp nhập

Ban Tổ chức Trung ương vừa có Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW hướng dẫn về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ Ở TỈNH TA

Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 12/4/2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đây là chủ trương lớn, quan trọng, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, đảm bảo hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Năm 2020, theo lộ trình quy định của Trung ương, toàn tỉnh phấn đấu có 70.750 người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó có 58.140 người tham gia BHXH bắt buộc và 12.610 người tham gia BHXH tự nguyện; có 55.250 người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, ngày 18/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác dân vận chính quyền trong tình hình hiện nay

Công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp những năm qua luôn được đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm với công tác dân vận, nhất là việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “Nói đi đôi với làm”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

TÂM HUYẾT, TRÍ TỤÊ, TRÁCH NHIỆM THẢO LUẬN CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 18/02/2020, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành “Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để lấy ý kiến tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở.

UBND tỉnh quyết định ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là đòi hỏi của đoàn viên, người lao động

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động công đoàn để đáp ứng với tình hình quan hệ lao động mới, tập hợp và thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động gia nhập hoạt động công đoàn; trong nhiều năm qua, các cấp công đoàn ngày càng chú trọng và phát huy vai trò công đoàn cơ sở (CĐCS), xác định CĐCS là nền tảng của tổ chức công đoàn, nơi trực tiếp gắn bó với đoàn viên và người lao động (NLĐ) để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng Thông báo số 776-TB/TU, ngày 26/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Những lưu ý trong thảo luận nhân sự cấp ủy trình đại hội

Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và theo Phần 9, Mục III của Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tiến hành các công việc liên quan đến nhân sự cho đại hội như sau:

Năm 2019: Hoàn thành khối lượng công việc lớn trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

Năm 2019, công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Tỉnh ủy đã kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đề nghị Ban Bí thư chỉ định bổ sung 05 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giới thiệu bầu bổ sung 03 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bổ nhiệm 13 đồng chí, bổ nhiệm lại 15 đồng chí, đồng ý để 07 đồng chí tiếp tục giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu; luân chuyển, điều động và chỉ định 03 bí thư, 02 phó bí thư cấp ủy, chỉ định 05 ủy viên ban thường vụ, 15 ủy viên ban chấp hành cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu 02 đồng chí để bầu giữ chức phó chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; cử phụ trách đảng bộ cấp huyện 01 đồng chí. Hiệp y bổ nhiệm 14 đồng chí, bổ nhiệm lại 02 đồng chí lãnh đạo một số cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn.
Trang 3 trong 21 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 235
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 237
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15929783