Quan điểm của V.I. Lênin về vai trò của công tác tư tưởng, lý luận

Là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, đồng thời là một nhà lý luận thiên tài, nhà tư tưởng sáng suốt, V.I. Lê-nin hết sức coi trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, lý luận trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”. Đây là nhân tố bảo đảm cho sự thống nhất của Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo điều kiện để biến sức mạnh chính trị, tư tưởng và tổ chức thành sức mạnh vật chất của Đảng.

Tăng cường công tác đào tạo nghề cho thanh niên góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đào tạo nghề là một trong những nội dung quan trọng góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đối với thanh niên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế như hiện nay.

Phát hiện chiến dịch phát tán mã độc GandCrab 5.2 vào Việt Nam qua email giả mạo Bộ Công an

Vừa qua Trung tâm VNCERT đã phát hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GandCrab 5.2 vào Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, GandCrab 5.2 được phát tán qua email giả mạo Bộ Công an Việt Nam với tiêu đề “Goi trong Cong an Nhan dan Viet Nam”.

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Theo Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư pháp.

Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

Công tác đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội, thực hiện tốt công tác đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) trong các nhiệm vụ góp phần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị là một nội dung cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong sự nghiệp tăng cường, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú của các chi bộ nông thôn hiện nay

Quản lý đảng viên là một khâu rất quan trọng của công tác đảng viên và công tác xây dựng Đảng, có tác động đến nhiều mặt, đến nhiều khâu khác của công tác đảng viên như đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, xây dựng kế hoạch công tác đảng viên...Chi bộ là chủ thể trực tiếp quản lý toàn diện về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ….. Như vậy, quản lý đảng viên góp phần quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, bởi lẽ, sức mạnh của toàn Đảng là do sức mạnh của đội ngũ đảng viên tạo nên. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên luôn là khâu then chốt, một nội dung quan trọng và là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng.

Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền – 2018” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP, ngày 08/02/2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền - 2018” gắn với chủ đề“Năm Doanh nghiệp” của tỉnh. Qua quá trình triển khai thực hiện đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cấp bách, trong đó vai trò, vị trí công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X của Ban Chấp hành TW Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành trong tỉnh đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đạt được những kết quả tích cực.

Nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng hiện nay

Tự phê bình và phê bình là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật tồn tại của Đảng, là vũ khí, công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là cơ sở để củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trang 3 trong 15 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 199
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 203
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8103240