Ủy ban Kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh

Quy định số 01- QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) có 4 chương, 8 điều, quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT từ cấp huyện và tương đương trở lên, trong đó có một số điểm đáng chú ý:

Chương trình xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả cao

Trong những năm gần đây, chương trình xuất khẩu lao động đã mang đến cho nhiều gia đình nguồn thu lớn, góp phần giúp xoá đói giảm nghèo, bộ mặt nhiều vùng nông thôn cũng khởi sắc cho thấy hiệu quả rõ nét từ chương trình xuất khẩu lao động của tỉnh.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng tỉnh Quảng Trị

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thì việc đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện cán bộ, nhất là việc đào tạo nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, Người xem đây là biện pháp quan trọng để đào tạo nên những con người xã hội chủ nghĩa. Người khẳng định: ...Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Vì lẽ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được Đảng ta xác định là nhiệm vụ q

Kết quả sau 5 năm thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sau khi Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt trên địa bàn.

Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:

Kết quả về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan khối Đảng

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan thuộc khối Đảng:

Một số kết quả về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan khối Nhà nước

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan khối Nhà nước thực hiện:

Một số kết quả về tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án tinh giản biên chế và lộ trình tinh giản biên chế trong 07 năm (từ 2015 đến năm 2021) phải giảm được tối thiểu là 10% biên chế cán bộ, công chức, viên chức so với biên chế giao năm 2015. Đã ban hành Kết luận số 79-KL/TU, ngày 16/5/2018, yêu cầu các địa phương, đơn vị đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế, chỉ đạo trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối, biên chế, trường hợp địa phương, đơn vị có đối tượng cần tinh giản mà cố tình bao che, giấu diếm, không chủ động báo cáo, đề xuất tinh giản, sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Kết quả thực hiện đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong những năm qua công tác củng cố tổ chức đảng ở trong các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập được cấp ủy cấp huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 15/3/2013 “về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên ở địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn và ít đảng viên”, theo phương châm phát triển đảng viên về số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác gắn với củng cố tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
Trang 97 trong 146 << < 40 70 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 801
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 801
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78317020