Tỉnh Quảng Trị: Kết quả sau 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI “về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam”

Qua 30 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI “về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người mù và Hội Người mù, góp phần giúp hội viên và người mù xóa đi mặc cảm tự ti, vươn lên hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2018-2022

Tại Ðiều 77, Chương V của Luật Trẻ em năm 2016 chỉ rõ: Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, với nhiệm vụ thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em, chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Chính vì vậy, để nâng cao nhận thức về vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2018-2022.

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm mục tiêu phấn đấu. Từ ngày ra đời, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách giành độc lập cho dân tộc. Ngày nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có chức năng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất và xây dựng Đoàn là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng luôn coi trọng xây dựng mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, đó là cội nguồn sức mạnh, nhân tố làm nên thắng lợi của Đảng, của sự nghiệp cách mạng. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết và các quy định nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân cũng như phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần” được quán triệt vào từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Học và làm theo Bác: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm”

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Do đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” càng có ý nghĩa quan trọng.

Ký ức về Quảng Trị - Những năm tháng không thể nào quên

Ba mươi năm rồi kể từ ngày 01/7/1989; bốn mươi lăm năm trước kể từ ngày 01/5/1972; sáu mươi lăm năm trước kể từ ngày 20/7/1954. Ta hãy ngược dòng lịch sử hàng ngàn năm về trước đó nữa - Quảng Trị được coi là “trọng trấn”, là “trấn biên” là “phên dậu”, là “cửa ngõ” phía Nam của Tổ quốc, là “tiêu điểm” ác liệt của những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trong cái nôi của miền Trung Tổ quốc Việt Nam nặng nghĩa của hai đầu đất nước, tự hào bởi truyền thống cách mạng kiên cường, những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Giặc Nhật thua trận, giặc Pháp nhảy vào, giặc Pháp thua trận, giặc Mỹ nhảy vào, Quảng Trị mang trên mình vết thương chia cắt. Cả Quảng Trị lại lên đường ra trận cùng cả nước dồn dập dội bão lửa xuống đầu Mỹ - ngụy, góp phần xứng đáng vào chiến công chung của dân tộc “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 -09/01/2019) - Nhớ lại những lời Bác dạy

Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 09/01 hàng năm là Ngày truyền thống học sinh - sinh viên. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển chúng ta có quyền tự hào rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh; được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018)

Cách đây 74 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng Sam Cao, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, do đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo, được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta.
Trang 3 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 174
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 179
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473665