Xem với cỡ chữ  

Nghị quyết 26-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trun gương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhât là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ


26-NQ/TW
19/05/2018
Nguyễn Phú Trọng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trun gương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhât là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết

: nqtw26.doc

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 194
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 198
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473710