Yêu cầu đề xuất nội dung cam kết năm 2019 trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm của ngành, địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1302-CV/TU, ngày 29/11/2018.

Theo đó, để đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện các nội dung cam kết trong năm 2018, tiếp tục triển khai chủ trương này trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và người đứng đầu các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức rà soát, tự đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung cam kết của cấp ủy địa phương, đơn vị mình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018, trong đó đi sâu đánh giá việc thực hiện từng nội dung, đầu việc cụ thể đã cam kết; việc nào đã hoàn thành, việc nào chưa hoàn thành, việc nào chưa triển khai. Ý nghĩa, tác động của việc thực hiện nội dung cam kết đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Lựa chọn, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung cam kết trong năm 2019 liên quan đến trách nhiệm của địa phương, ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình. Các nội dung cam kết cần trọng tâm, trọng điểm, phải thực sự là những vấn đề cấp bách cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt trong năm 2019, năm có ý nghĩa quyết định cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. HY

 

96 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 247
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 251
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7784069