Xây dựng Đảng bộ Quảng Trị trong sạch, vững mạnh 

QTO - Xây dựng Đảng bộ Quảng Trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở triển khai với nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên

Vào những năm 1989 - 1991, khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân lo lắng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trước thực trạng đó, Hội nghị Trung ương 7, khoá VI đã ban hành Nghị quyết một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình quốc tế và trong nước hiện nay. Nghị quyết đã đề ra 5 nhiệm vụ quan trọng về công tác chính trị, tư tưởng.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo quán triệt, triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, ban đảng Tỉnh ủy được phân công về cơ sở cùng địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai nghị quyết, chủ động nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời định hướng đúng đắn.

Từ đó đến nay, Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng đảng bộ mạnh về tư tưởng, chính trị và đạo đức. Một trong những giải pháp đó có việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3, khoá VII về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Ngày 9/9/1999, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 09 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức đợt kiểm điểm tập thể và cá nhân nhằm ngăn chặn tệ quan liêu, tham nhũng, sa sút về đạo đức, lối sống, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ngay trong nhiệm kỳ 2000 - 2005, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII tiếp tục xác định công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. BTV Tỉnh ủy, cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương, của tỉnh, đồng thời xây dựng và quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Chưa dừng lại ở đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2010 tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn này gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh. Cùng với đó, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh cấp huyện được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng tốt công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng. Trong đó, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên với nhiều giải pháp mới được triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng được các cấp ủy chú trọng, qua đó kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, góp phần ổn định tốt an ninh về tư tưởng.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Sau khi Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị được ban hành và triển khai thực hiện, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bộ tỉnh triển khai bài bản và đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, từ Đại hội XII của Đảng, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ta xác định rõ là công tác, nhiệm vụ trọng yếu, cụ thể, tiến hành đồng thời với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

 

Theo đó, Đảng bộ tỉnh triển khai mạnh mẽ Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, cấp ủy các cấp chủ động gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên thông qua chủ đề hằng năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp tục xác định nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, theo đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố và tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Từ đây, nhiều giải pháp được triển khai như chủ động nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội, qua đó kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề mà Nhân dân quan tâm.

Cấp ủy các cấp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, nhiều đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm sát với nội dung của chuyên đề toàn khóa, chủ đề hằng năm, qua đó đưa các khâu đột phá vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính cũng như rà soát hạn chế, tồn tại trong hoạt động của bộ máy chính quyền, từ đó kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm trong công việc.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có 14 đảng bộ trực thuộc gồm 10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, 1 đảng bộ khối và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang với hơn 49.500 đảng viên, chiếm 7,57% dân số toàn tỉnh.

Những năm qua, toàn Đảng bộ không có tổ chức cơ sở (TCCS) đảng bị xếp loại yếu kém/không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục, nhiều TCCS đảng trước đây yếu kém liên tục nhiều năm nay đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong sạch, vững mạnh, một số đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Số TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt trên 90%.

Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sau khi tỉnh Quảng Trị được lập lại (1989), cán bộ từ tỉnh Bình Trị Thiên trở về xây dựng quê hương khá đông, trong lúc đó bộ máy tổ chức của tỉnh phải sắp xếp lại theo tinh thần đổi mới, giảm biên chế, tăng chất lượng nên số lượng cán bộ dôi thừa nhiều.

Xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, Tỉnh ủy đã chỉ đạo và tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên để sớm đi vào hoạt động có hiệu quả. Lúc này, Đảng bộ tỉnh có 4 đảng bộ cấp huyện, 377 TCCS đảng với 26.851 đảng viên.

Theo phương châm “tinh gọn, thiết thực, hiệu quả”, tỉnh đã sắp xếp bộ máy, từng bước đổi mới công tác tổ chức và cán bộ nên đã thu gọn một số ban đảng, giải thể trường Đảng cấp huyện, thành lập ban xây dựng Đảng ở một số huyện, thị xã. Trong quá trình sắp xếp, các cấp trong tỉnh bố trí cán bộ trẻ, có kiến thức và năng lực thực tiễn vào các chức vụ lãnh đạo.

Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 90% cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, 68% cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị xã có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học. Một số cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn kỹ thuật ở trong và ngoài nước. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tỉnh coi trọng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, khóa XII, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp 33 đơn vị hành chính cấp xã, 522 thôn, bản, khu phố, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh và các hội quần chúng, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn bộ máy và biên chế cũng như hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Việc sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức mới đã góp phần giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm biên chế và giảm chi thường xuyên.

Cùng với đó, công tác xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Một trong những kết quả nổi bật nhất là sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, qua đó giảm 18 TCCS đảng và 268 chi bộ trực thuộc, giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ khu dân cư, gắn với việc phân công cấp ủy viên phụ trách tổ chức đảng, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ cũng như phân công đảng viên theo dõi, phụ trách một số hộ gia đình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở khu dân cư, từng bước khắc phục tình trạng cán bộ, công chức xa dân.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc chủ tịch UBND ở cấp xã, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố được đẩy mạnh thực hiện.

Chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Việc sinh hoạt dưới cờ Tổ quốc vào thứ Hai tuần đầu tiên hằng tháng, diễn đàn thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII và chấm điểm, đánh giá chất lượng từng phiên sinh hoạt chi bộ theo bộ tiêu chí đã khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng.

Trong nhiệm kỳ, đã triển khai đánh giá, xếp loại đối với đảng bộ, BTV cấp ủy cấp huyện, ban cán sự đảng, đảng đoàn, TCCS đảng và đảng viên; gắn đánh giá, xếp loại cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Với cách làm đó, việc đánh giá chính xác, thực chất hơn, góp phần năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối với công tác phát triển đảng viên được chú trọng, số lượng đảng viên kết nạp bình quân hằng năm và trong cả nhiệm kỳ 2015-2020 đều vượt chỉ tiêu đề ra, khắc phục tình trạng thôn, bản chưa có đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép. Nhiệm kỳ 2015-2020, bình quân hằng năm kết nạp được 1.989 đảng viên (chỉ tiêu từ 1.400- 1.500 đảng viên); 3 năm đầu của nhiệm kỳ 2020- 2025 bình quân kết nạp được 1.200 đảng viên (chỉ tiêu trên 1500 đảng viên).

Việc rà soát, sàng lọc đảng viên được tiến hành chặt chẽ và thận trọng, nhờ đó chất lượng đảng viên được nâng lên, cơ cấu đội ngũ đảng viên chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định đường lối đổi mới đất nước, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo công tác cán bộ; bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định của trung ương về công tác cán bộ gắn với việc rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Tỉnh ủy cũng đã tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện theo quy chế và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng, có cơ cấu ngày càng hợp lý hơn, tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số được nâng lên. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo quy trình “6 bước” thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, nhân sự bổ nhiệm được rà soát kỹ về điều kiện, tiêu chuẩn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Tỉnh ủy đã luân chuyển, điều động 11 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện, trong đó 5 người giữ chức bí thư cấp ủy, 4 giữ chức phó bí thư, 2 giữ chức chủ tịch UBND cấp huyện, 2 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh, nhờ đó có 5/10 bí thư cấp ủy cấp huyện, 3/10 chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh luân chuyển điều động 4 cán bộ từ tỉnh về huyện, 1 cán bộ từ huyện này sang huyện khác, 4 cán bộ từ huyện lên tỉnh.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Việc thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị được tiến hành chặt chẽ, trong đó các cấp ủy, tổ chức đảng đã coi trọng hơn việc xem xét, xử lý các vấn đề về chính trị hiện nay, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. BTV Tỉnh ủy đã ban hành quy định về các cơ quan trọng yếu, cơ mật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Nguyễn Vinh

https://baoquangtri.vn/xay-dung-dang-bo-quang-tri-trong-sach-vung-manh-186241.htm

90 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 935
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 935
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81570960