XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VỮNG MẠNH, THỰC HIỆN TỐT VAI TRÒ HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO 

Năm 2020, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khăn do COVID - 19 và thiên tai nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố Đông Hà vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm đương ngày càng tốt vai trò là thành phố trung tâm tỉnh lỵ. Có được kết quả này là nhờ địa phương luôn coi trọng xây dựng BCH Đảng bộ thành phố vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điểm nổi bật là trên cơ sở chủ đề năm “Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao ý thức, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”, cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề năm 2020; các chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố về phát triển kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng văn hóa văn minh đô thị, giảm nghèo, an sinh xã hội… Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cũng như tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn của trung ương, tỉnh và thành phố về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức  thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ mới của tỉnh. Công tác tổ chức sắp xếp, kiện toàn quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và luôn gắn với công tác chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng viên được coi trọng và mang lại hiệu quả trên nhiều mặt, nhất là duy trì và thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của TCCS đảng theo quy định. Năm 2020, Đảng bộ thành phố có 42/49 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chiếm 85,7%), trong đó có 9 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6/49 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ... Đối với đảng viên, trong tổng số 5.907 đảng viên được đánh giá có 4.706 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chiếm 79,7 %), trong đó có 961 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 16,3%), 221 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 19 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp luôn được chú trọng thực hiện theo hướng kế hoạch hóa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện cho các ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy thường xuyên trực tiếp xuống các đơn vị, cơ sở kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác lớn; chỉ đạo xử lý những vấn đề khó khăn, bức xúc, nhất là công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; quản lý trật tự đô thị. Qua đó, tiến độ và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được nâng cao rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhất là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vụ, việc nổi cộm mà dư luận quan tâm. Tăng cường công tác dân vận, vận động Nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đối với việc tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chính quyền vững mạnh”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo đà phát triển cho khởi đầu của nhiệm kỳ mới. Để thực hiện tốt những yêu cầu này, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Trong đó, hướng trọng tâm vào tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các vấn đề nhạy cảm phát sinh trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt; kỷ luật phát ngôn và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sự dụng mạng xã hội. Đẩy mạnh việc kiện toàn, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND các cấp, bầu giữ các chức danh trong HĐND, UBND thành phố và các phường nhiệm kỳ 2021 - 2026; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, nhất là các tổ chức đảng tại địa bàn dân cư và ở các doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, gắn với quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình để giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và các vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường tập hợp, đoàn kết hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của thành phố năm 2021./. Hồ Sỹ Trung-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đông Hà

40 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 833
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 833
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23070412